Решение на зам.-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор

 След проверка на програмното осигуряване на инвестиционен посредник “Сомони 2001" ООД зам.-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор, Димана Ранкова реши да го одобри. Констатирано е, че посредникът спазва изискванията на Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници и че програмното осигуряване създава достатъчна възможност за своевременно, точно и пълно наблюдение и контрол върху финансовото му състояние и отговаря на изискванията на същата наредба.