КФН публикува методологията, по която ще се извърши прегледа на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши прегледа на активите на българските пенсионни фондове

След подробен преглед на методологиите и на базата на консенсус, Управляващият комитет препоръча на Комисията за финансов надзор (КФН) да одобри методологията, по която ще се извърши преглед на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши преглед на активите на българските пенсионни фондове, в съответствие с Раздел 2 „Структура на управление” от  Техническото задание на УК.

Съгласно Техническото задание, методологиите за двата прегледа, изготвени от Ernst & Young и прегледани от УК бяха одобрени от Комисията за финансов надзор на 13 май 2016 г. Методологиите ще послужат за основа, на базата на която ще се проведат прегледите, извършвани от независими външни експерти. Допълнителни пояснения по методологиите ще се предоставят на независимите външни експерти под формата на въпроси и отговори (Q&A).

УК включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване/EIOPA (членове с право на глас), както и представители на Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари/ESMA (наблюдатели, със съвещателен глас).

Можете да намерите Методологиите и формите към тях тук.

КФН публикува методологията, по която ще се извърши прегледа на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши прегледа на активите на българските пенсионни фондове

След подробен преглед на методологиите и на базата на консенсус, Управляващият комитет препоръча на Комисията за финансов надзор (КФН) да одобри методологията, по която ще се извърши преглед на балансите на българския застрахователен сектор и методологията, по която ще се извърши преглед на активите на българските пенсионни фондове, в съответствие с Раздел 2 „Структура на управление” от  Техническото задание на УК.

Съгласно Техническото задание, методологиите за двата прегледа, изготвени от Ernst & Young и прегледани от УК бяха одобрени от Комисията за финансов надзор на 13 май 2016 г. Методологиите ще послужат за основа, на базата на която ще се проведат прегледите, извършвани от независими външни експерти. Допълнителни пояснения по методологиите ще се предоставят на независимите външни експерти под формата на въпроси и отговори (Q&A).

УК включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване/EIOPA (членове с право на глас), както и представители на Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари/ESMA (наблюдатели, със съвещателен глас).

Можете да намерите Методологиите и формите към тях тук.