Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2011 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2011 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2011 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2011 г. е 3 861 468 души, като нараства спрямо 31.03.2010 г. с 2,60 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,27 на сто, в професионалните – 84,93 на сто, в доброволните – 58,02 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 33,39 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 35,5 г., в професионалните – 40,7 г., в доброволните – 47,4 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,6 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2011 г. възлизат на 4 114 979 хил. лв. и в сравнение с края на първото тримесечие на 2010 г. отбелязват ръст от 24,52 на сто.

През м. март 2011 г. беше осъществено прехвърляне от професионалните пенсионни фондове във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване съгласно § 4а от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване на средствата по индивидуалните партиди на 45 699 лица (жени, родени от 1.01.1955 г. до 31.12.1959 г. вкл., и мъже, родени от 1.01.1952 г. до 31.12.1959 г. вкл.) в размер на общо 107 666 хил.лв.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие на 2011 г. възлизат на 27 831 хил. лв. и нарастват с 67,68 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото тримесечие 2011 г. е в размер на 14 015 хил.лв.

Резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2011 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.03.2011 г. по пол и възраст ще бъде публикувана в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.