Решение от заседание на КФН от 25 май 2011 г.

На свое заседание от 25 май  2011 г. КФН взе следното решение :

  Одобри промени в устава на „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, свързани с овластяване на Управителния съвет да увеличава  капитала на дружеството.