Прие се практика относно реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви

Комисията за финансов надзор (КФН), на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, приема следната практика относно: определяне размера на коефициента по чл.8 ал.5 от Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви, с който се коригира размера на претенциите по застрахователни, презастрахователни или здравноосигурителни договори, предявени по съдебен ред, за които дружеството е уведомено и по които няма произнасяне на съда, или които са били отхвърлени на предходна инстанция, преди решението да е влязло в сила.

При определяне на коефициента по чл. 8, ал. 5 от Наредба № 27 следва се включват и извънсъдебни споразумения, но само ако са последвани от отказ от иска по смисъла на чл. 233 от ГПК. Правните последици на извънсъдебната спогодба могат да се приравнят на правните последици от съдебна спогодба само ако последва отказ от иска, тъй като съдебната спогодба се потвърждава от съда и придобива сила на присъдено нещо между страните. По този начин се слага край на съдебния процес. Извънсъдебната спогодба не се характеризира със сила на присъдено нещо и не слага край на съдебния спор, но ако бъде последвана от отказ от иска по смисъла на чл. 233 от ГПК се слага край на съдебния спор и се пресича възможността да бъде предявен отново.

Практиката е публикувана в раздел “Административни документи”-“Практики”.