Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2010 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване за 2010 г.са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg в раздел „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход за 2010 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 42 158 хил. лв., като се наблюдава ръст от 10,2 % на годишна база.

Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване са в размер на 24 540 хил. лв. и нарастват с 12,9 % на годишна база.

Към края на 2010 г. общият размер на здравноосигурителните резерви  възлиза на 14 442 хил. лв., отчитайки увеличение от 16,9 % спрямо заделените година по-рано резерви.

Техническият резултат постигнат от здравноосигурителните дружества е отрицателен и възлиза на (-3 179 хил. лв.), при (-995 хил. лв.) за 2009 г.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества нараства с 15,5 % на годишна база и възлиза на 78 348 хил. лв. Собственият капитал на здравноосигурителните дружества нараства със 17,2 % на годишна база и достига 52 554 хил. лв., при 44 850 хил. лв. към края на 2009 г.

На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 31 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 21,4 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.

По действащи договори към края на 2010 г. броят на здравноосигурените лица е 207 307, при 177 907 към края на 2009 г.