Приложена е принудителна административна мярка спрямо ЦД

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” издаде решение, с което  задължи СД на   „Централен Депозитар” АД в двумесечен срок от получаване на решението за прилагане на ПАМ да избере вътрешен одитор в съответствие с изискванията на Правилата за работа на вътрешния контрол на „Централен Депозитар” АД.  Задължи  също така  СД  на ЦД  в едноседмичен срок  да включи в седмичния си бюлетин  информация за точния процент акции, притежавани от съответното лице преди промяната, датата на промяната и притежавания процент акции след промяната.

Решение № 322 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.