Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари 2011 г.

Представените индивидуални данни от справките на поднадзорните лица за дейността по застраховане към края на месеците януари и февруари 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН в раздел“Статистика” – „Застрахователен пазар”.
Към края на месец януари 2011 г. записаните премии от застрахователите по общо застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 136 328 хил. лв., а от животозастрахователите – 23 606 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита  спад от 6,6 % в общото застраховане и ръст от 5,7 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор – спад от 5,0 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.
Записаните към края на месец февруари 2011 г. премии от застрахователите по общо застраховане възлизат на 224 311 хил. лв., а от животозастрахователите – на 41 726 хил. лв., като се отчита спад от 3,4 % на годишна база в общото застраховане и ръст от 9,2 % на годишна база в животозастраховането, или общо за пазара – спад от 1,6 %.
Към края на месец февруари най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (47,6 %) и „Автокаско” (30,3 %)  или общо 77,9 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат 13,1 % дял в общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2010 г. се отчита по застраховки: „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Летателни апарати”, „Товари по време на превоз”, „Кредити”, „ГО, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”, „Помощ при пътуване”, „ГО, свързана с притежаването и използването на летателни апарати” и „Заболяване”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец февруари 2011 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 32 593 хил. лв. и формират 78,1 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 3,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 1 429 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по застраховки „Живот” и рента, „Живот”, свързана с инвестиционен фонд и „Допълнителна застраховка”.