Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за периода януари – февруари 2011 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – февруари 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg в раздел „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Реализираният премиен приход от дружествата по доброволно здравно осигуряване за месец януари 2011 г. възлиза на 7 278 хил. лв., а изплатените претенции на 1 807 хил. лв.

За периода януари-февруари 2011 г. записаните премии от дружествата по доброволно здравно осигуряване възлизат на 12 200 хил. лв., при 14 065 хил. лв. отчетени за същия период на 2010 г., с което се отчита спад от 13,3 % на годишна база. Изплатените претенции намаляват с 1 % спрямо същия период на 2010 г. и възлизат на 3 580 хил. лв.