Управление „Надзор на инвестиционната дейност” извърши проверка по спазване на разпоредбите на ЗППЦК, ЗДСИЦ и подзаконовите нормативни актове за представянето на финансов отчет за второ тримесечие на 2011 г.

КФН напомня, че съгласно изискванията на ЗППЦК, (глава Шеста „а”, Раздел ІІ, чл. 100о, ал. 2) емитентът е длъжен да разкрива публично тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността си в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие, с определеното от закона съдържание.

На 29.08.11 г. изтече срокът за представяне на необходимите данни в КФН за второто тримесечие на 2011 г.

Въз основа на извършена документна проверка на постъпилите в КФН тримесечни консолидирани отчети за дейността за второ тримесечие на 2011 г. на хартиен носител и чрез е-Register, се констатира, че 11 дружества не са го представили или са го представили с голямо закъснение над 10 дни.

С цел осигуряване на достатъчна информация за финансовото състояние на съответното поднадзорно лице, за тези дружества ще се открият административни производства по налагане на принудителна административна мярка и ще се издадат актове за установено административно нарушение.

От представените в КФН тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността за второ тримесечие на 2011 г. 44 дружества са представили отчета си след законоустановения срок, като при преобладаващата част от дружествата закъснението е от три дни, а най – голямото закъснение е от 10 дни, поради което закъснението следва да се приеме за незначително.

Следващият етап е проверка по същество на съдържанието на представените консолидирани отчети, като констатациите на КФН ще бъдат своевременно оповестени.