Проверката на КФН относно съдържанието на одитираните годишни финансови отчети за 2010 г. констатира непълноти в данните, представени от някои дружества

В обхвата на проверката на управление „Надзор на инвестиционната дейност” по същество на представените годишни финансови отчети (ГФО) за 2010 г. попадат публичните дружества, емитентите на други ценни книжа, дружествата със специална инвестиционна цел, управляваващите дружества и управляваните от тях колективни инвестиционни схеми.

Срокът за представяне на одитирани ГФО е до 90 дни от завършване на съответната финансова година, а съдържанието на ГФО е определено в ЗППЦК, ЗДСИЦ, Наредби № 2 и № 25 на КФН.

Настоящата проверка е за спазване на нормативните изисквания в съдържанието на представените ГФО за 2010 г., след приключилия първи етап на проверката – за тяхното представяне пред КФН и обществеността.

Констатирани са непълноти в отчетите за 45 публични дружества и емитенти на дългови ценни книжа, 7 дружества със специална инвестиционна цел и 5 договорни фонда. За целта са открити административни производства по издаване на принудителни административни мерки и е предоставен срок за привеждане на отчетите в съответствие с нормативните изисквания. Поради несъобразяване с препоръките на КФН за част от тези дружества са наложени принудителни административни мерки.

За 3 публични дружества и емитенти на дългови ценни книжа, които са в производство по несъстоятелност, от синдиците са представени уведомления за наличието на обективни причини за непредставянето на одитиран ГФО за 2010 г.