КФН обсъди промени в Наредба № 29 за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките

На свое заседание от 13 септември 2011 г. КФН прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 12 юли 2006г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа.
Измененията в Наредбата се обуславят от изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг. Съгласно тези изисквания институциите за професионално пенсионно осигуряване по смисъла на Директива 2003/41/ЕО могат да използват кредитни рейтинги за регулаторни цели, само ако те са присъдени от агенции за кредитен рейтинг, установени в Общността и регистрирани в съответствие с посочения регламент, както и кредитни рейтинги, присъдени от агенции, установени в трети държави и сертифицирани в съответствие с изискванията на Регламента. Регламентът и неговите разпоредби се прилагат по отношение на фондовете за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, без да е необходимо изричното им отразяване в националното законодателство. Независимо от това настоящите изменения и допълнения в наредбата се предлагат с оглед предоставяне на възможност и на другите видове пенсионни фондове (универсални, професионални и доброволни) да прилагат кредитните рейтинги, присъдени от посочените по-горе агенции.
Усъвършенства се и се допълва списъкът на държавите, в които е разрешено да се инвестират средства на пенсионните фондове в държавни ценни книжа, дялове на колективни инвестиционни схеми и банкови депозити. Към досега предвидените държави в списъка се включват още Русия, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия и ЮАР, които имат инвестиционен кредитен рейтинг.
Актуализиран и допълнен е списъкът на регулираните пазари, както и на индексите на тези пазари, като се предлага да се включат допълнителни пазари и индекси с цел предоставяне на пенсионните фондове на по-широки инвестиционни възможности и по-добра диверсификация на портфейлите им на регионално и на секторно ниво.
Проектът е публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” – „Обществени консултации”. Предстои  съгласуването му със заинтересованите страни.

Определен е състав на комисия за провеждане изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, насрочен за месец октомври и ноември 2011 г.

На свое заседание от 13 септември 2011 г. КФН определи състав на изпитна комисия
за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе на   1, 15 и 29 октомври и 12 ноември 2011 г.
Комисията е в състав:

• Председател: проф. дин Нено Павлов
• Членове:
o доц. д-р Йото Йотов
o Антоанета Ганчева
o Марионела Колева
o Мария Христова

Приложена е принудителна административна мярка спрямо четири публични дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „СМП – БУХОВО” АД, „СЛИВНИЦА – 1968” АД, „ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС” АД и „ИНТЕРХОТЕЛИ” АД да представят  в КФН и пред обществеността  годишен финансов отчет за дейността за 2010 г.

Решения № 571, 572, 573 и 574 са  публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.

Дамиен Марешал е одобрен за член на СД и изпълнителен директор на ЗАД „Сожелайф България” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява Дамиен Марешал за член на СД и изпълнителен директор на ЗАД „Сожелайф България” АД,София.

Решение № 575 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

КФН обсъди промени в Кодекса за социално осигуряване

Измененията в КСО предвиждат отпадането на таксата от 20 лева при смяна на пенсионен фонд и дават възможност на  новоосигурените лица да се прехвърлят в друг фонд след първата година. Предлага се и намаляване на събираните от пенсионните дружества такси и удръжки.  Пенсионните дружества ще трябва да информират осигурените лица, че съществува инвестиционен риск при управление на средствата в пенсионните фондове. Дава се възможност пенсионните дружества да инвестират в по-широк кръг финансови инструменти.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване беше   обсъден  и приет  на  първо четене на заседание на КФН от 09 септември 2011г. В тази връзка КФН започва консултации със заинтересованите страни – браншови асоциации, синдикати и работодатели като очаква  писмени бележки и предложения по проекта до 26.09.2011 г. на имейл  bg_fsc@fsc.bg

Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Обществени консултации”.


Основни акценти в проекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Предложените промени доразвиват регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, с което се цели  усъвършенстване на уредбата на инвестициите на пенсионните фондове, оптимизиране на събираните от пенсионните  дружества такси и удръжки, както и подобряване на организацията на дейността на дружествата.

1. Намаляване на събираните от пенсионноосигурителните дружества такси и удръжки.

Структурата и размерите на установените с КСО такси и удръжки, събирани от пенсионноосигурителните дружества, влияят съществено върху натрупванията в индивидуалните партиди на осигурените лица в задължителните пенсионни фондове. Съгласно направените разчети, отчисляваната инвестиционна такса в размер на 1 на сто годишно от нетните активи на задължителните пенсионни фондове ще редуцира натрупаните средства по партидите на лицата с около 15 %, а таксата от всяка вноска – с 5 %, или партидата ще намалее с една пета от събираните такси и удръжки, което ще се отрази и върху размера на бъдещите пенсии на лицата, осигурени във втория стълб на пенсионната ни система. Поради това в проекта се предлага тяхното постепенно намаляване, без да се засяга финансовата стабилност на пенсионноосигурителните дружества. Предвижданото намаление на инвестиционната такса е:

за 2011 г. – до 1 на сто годишно;

за 2012 г. – до 0,9 на сто годишно;

за 2013 г. – до 0,8 на сто годишно;

за 2014 г. – до 0,7 на сто годишно;

за 2015 г. – до 0,6 на сто годишно;

от 2016 г. – до 0,5 на сто годишно.

Поради увеличаването на осигурителната вноска за универсалните фондове от 2017 г., се предлага стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка вноска:

5 на сто – до 2017 г.;

4 на сто – за 2017 г.;

3 на сто – за 2018 г.;

2.5 на сто – от 2019 г.

Предвижда се отпадане на таксата за прехвърляне от един в друг съответен пенсионен фонд, която до сега се удържаше от индивидуалните партиди на лицата, както и на някои допълнителни такси, събирани от лицата при осигуряването им в доброволните пенсионни фондове.

2. Усъвършенстване на инвестиционните регулации 

  • Разширява се кръгът на допустимите финансови инструменти за пенсионните фондове с цел предоставяне на по-големи инвестиционни възможности за техните нарастващи средства и по-добра диверсификация на портфейлите им. Въвежда се възможността за инвестиране в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови институции, в акции, предлагани при условията на първично публично предлагане, както и в дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лица, отговарящи на определени изисквания на Директива 2011/61/ЕС.
  • Завишават се изискванията към притежаваните от задължителните фондове дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави или техните централни банки без инвестиционен кредитен рейтинг чрез въвеждане на ограничение за този вид инвестиции до 20 на сто от активите на фонда. Въвежда се общ лимит за инвестициите в корпоративни облигации, търгувани на регулирани пазари, в размер до 50 на сто от активите на задължителен пенсионен фонд. Завишават се отделните лимити за инвестиране  в акции, права и варанти по акции (от 20 на 25 на сто от активите на фонда) и в дялове на колективни инвестиционни схеми (от 15 на сто на 20 насто от активите на фонда), в акции на дружества със специална инвестиционна цел (от 5 на сто на 10 на сто), като същевременно се въвежда общо ограничение за дяловите ценни книжа до 40 на сто от активите на фонда с цел ограничаване на инвестициите в рискови инструменти. С оглед намаляване на риска от концентриране на инвестициите на пенсионните фондове във финансови инструменти, издадени от дружества от една група, се въвежда ограничение за тези инвестиции до 10 на сто от активите на задължителен пенсионен фонд и до 20 на сто – за доброволен пенсионен фонд.
  • Променени са изискванията към репо сделките, като се предвижда тези сделки да се сключват с цел намаляване на риска, на разходите или с цел получаване на допълнителни приходи за фонда, като са предвидени определени изисквания и ограничения към този вид сделки.
  • Предлага се промяна на определението за инвестиционен имот в КСО, като  то се привежда в съответствие с определението в Международен счетоводен стандарт 40, който се прилага по отношение на пенсионните фондове. Увеличава се двойно допустимият лимит за непряко инвестиране в имоти в страната чрез придобиване на акции на дружества със специална инвестиционна цел.
  • С цел намаляване на риска и разходите, свързани с инвестициите на пенсионните фондове се въвежда възможност за сключване на сделки с опции извън регулиран пазар, което ще бъде съпроводено с допълнителни изисквания към насрещната страна, за да се намали риска от неизпълнение на нейните задължения.
  • По отношение на инвестициите на доброволните пенсионни фондове се запазва по-либералния инвестиционен режим в сравнение с този на задължителните фондове.
  • Прецизират се и изискванията към инвестиране на средствата на пенсионния резерв и на резерва за гарантиране на минималната доходност.

3.  Договор с осигурителен посредник

Уреждат се по-детайлно изискванията към осигурителните посредници и техните функции, както и задълженията на пенсионноосигурителното дружество, свързани с дейността на тези лица.

4.  Системи за вътрешен контрол, служба за вътрешен одит, инвестиционно звено и звено за управление на рисковете

Измененията предвиждат промени в уредбата на вътрешния контрол, целящи да гарантират, че дейността по допълнително пенсионно осигуряване ще се осъществява  в съответствие със законовите изисквания и с интересите на осигурените лица. Регламентират се функциите на службата за вътрешен одит. Въвежда се задължение за създаване на инвестиционно звено и на звено за управление на рисковете, като се определят техните правомощия и изискванията към дейността им.

5.  Изисквания за предоставяне на информация на осигурените лица

Измененията предвиждат задължение за пенсионноосигурителното дружество при сключване на договор с осигуреното лице да му предостави актуална писмена информация относно основните характеристики на фонда и реда за подаване на заявление за участие или за промяна на участие. Това ще позволи на осигурените лица да вземат информирано решение при избора или промяната на пенсионен фонд. Въвежда се изискване за информиране на осигурените лица чрез рекламните и информационни материали за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, че при управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

6.  Облекчаване на промяната на участие в пенсионен фонд

С предложените промени се облекчава режимът на промяна на участието и  прехвърляне на средства на осигурените лица от един в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

7.  Промяна в механизма за определяне на минималната доходност

            Удължава се периодът, на база на който се определя минималната доходност, която трябва да се постига от задължителните пенсионни фондове – от 24-месечен на 60-месечен, с цел постигане на по-голямо съответствие с инвестиционния хоризонт на осигурените в пенсионните фондове лица. Променя се и честотата на определяне и обявяване на минималната доходност – към края на всяко шестмесечие, а не както досега – на всяко тримесечие.

  1. 8.    Отговорност за нарушения на нормативната уредба

В законопроекта се предлага диференциране на размера на глобите и имуществените санкции за нарушение на разпоредбите на част втора от КСО според тежестта на нарушенията, което дава възможност на административно наказващия орган да определя по-справедливо наказание.

9. Въвеждане на необходимите определения на използваните понятия и прецизиране на някои от съществуващите дефиниции.

              Преработени са определенията за «свързани лица» и «контрол», като те са приведени в синхрон с дефинициите, възприети в другите актове от небанковия финансов сектор, като Кодекса за застраховането и Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, при отчитане на спецификите на регулираните с Кодекса за социално осигуряване обществени отношения.

 

 

 

 

 

Решения от заседание на КФН от 9 септември 2011 г.

На свое заседание от 9 септември 2011 г. КФН взе следните решения: 

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Астера I” EАД, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент в размер на 8 %, 6-месечен период на лихвено плащане и срочност 84 месеца. Датата на емитиране на облигациите е 14.03.2011 г., а падежът е на 14.03.2018 г.
Вписва „Астера I” EАД, гр. Варна като емитент и посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН

2. Одобрява промени в устава на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София, гласувани на проведено на 29.08.2011 г. общо събрание на акционерите на дружеството. Промяната е свързана с овластяване на Съветът на директорите в продължение на пет години след регистриране на изменението на този член от устава, еднократно или на няколко пъти, да увеличава капитала му общо до 50 000 000  лева чрез издаване на нови акции.” 

3. Инвестиционното дружество “СитиФърст Инвестмънтс” плс., Ирландия, може да започне публичното предлагане на дяловете на „Сити КЮБС Дайвърсифайд Комодитис Фънд” в Република България, тъй като отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на актовете по прилагането му,

4. Допуска Траян Петров и Траян Трифонов до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер.

Одобрен е план за отделяне на „Арома козметикс” АД и „Арома риъл естейт” АД от „Арома” АД

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри план за отделяне на „Арома козметикс” АД и „Арома риъл естейт” АД от „Арома” АД и приложения към него анекс от 24.08.2011 г. за преобразуване чрез отделяне на „Арома козметикс” АД и „Арома риъл естейт” АД от „Арома” АД. Одобри доклада на съвета на директорите на „Арома” АД по чл. 262и от ТЗ, както  и доклада на проверителя по чл. 262м  от ТЗ.

Решение № 564 – ПД/02.09.2011 г. е публикувано на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”.

Наложени са ПАМ спрямо четири публични дружества

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” задължи „Дружба стъкларски заводи” АД,  „Финанс консултинг” АД и „Бросс холдинг” АД да представят в КФН тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността си за първо тримесечие на 2011 г.

„Полимери” АД се задължава да отстрани непълнотите в годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2010 г., като представи в КФН липсващите данни.

Решенията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”.

„Сънитекс” АД, гр. Мездра, е отписано от публичния регистър

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” отписа  от публичния регистър  „Сънитекс” АД, гр. Мездра и издадената от дружеството емисия акции.  

Решение № 548 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.

Одобрен е план за преобразуване на “Албена” АД

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри план за преобразуване  на “Албена” АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „Приморско клуб” ЕАД. Одобрен е и доклад на управителния орган на преобразуващото се дружество „Приморско клуб” ЕАД по чл. 262и от ТЗ.

Решение № 562 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.