Определен е състав на комисия за провеждане изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, насрочен за месец октомври и ноември 2011 г.

На свое заседание от 13 септември 2011 г. КФН определи състав на изпитна комисия
за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе на   1, 15 и 29 октомври и 12 ноември 2011 г.
Комисията е в състав:

• Председател: проф. дин Нено Павлов
• Членове:
o доц. д-р Йото Йотов
o Антоанета Ганчева
o Марионела Колева
o Мария Христова