Решения от заседание на КФН от 9 септември 2011 г.

На свое заседание от 9 септември 2011 г. КФН взе следните решения: 

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Астера I” EАД, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент в размер на 8 %, 6-месечен период на лихвено плащане и срочност 84 месеца. Датата на емитиране на облигациите е 14.03.2011 г., а падежът е на 14.03.2018 г.
Вписва „Астера I” EАД, гр. Варна като емитент и посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН

2. Одобрява промени в устава на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, гр. София, гласувани на проведено на 29.08.2011 г. общо събрание на акционерите на дружеството. Промяната е свързана с овластяване на Съветът на директорите в продължение на пет години след регистриране на изменението на този член от устава, еднократно или на няколко пъти, да увеличава капитала му общо до 50 000 000  лева чрез издаване на нови акции.” 

3. Инвестиционното дружество “СитиФърст Инвестмънтс” плс., Ирландия, може да започне публичното предлагане на дяловете на „Сити КЮБС Дайвърсифайд Комодитис Фънд” в Република България, тъй като отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на актовете по прилагането му,

4. Допуска Траян Петров и Траян Трифонов до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер.