Наложени са ПАМ спрямо четири публични дружества

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” задължи „Дружба стъкларски заводи” АД,  „Финанс консултинг” АД и „Бросс холдинг” АД да представят в КФН тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността си за първо тримесечие на 2011 г.

„Полимери” АД се задължава да отстрани непълнотите в годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2010 г., като представи в КФН липсващите данни.

Решенията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”.