Одобрен е план за преобразуване на “Албена” АД

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри план за преобразуване  на “Албена” АД чрез отделяне и учредяване на еднолично търговско дружество „Приморско клуб” ЕАД. Одобрен е и доклад на управителния орган на преобразуващото се дружество „Приморско клуб” ЕАД по чл. 262и от ТЗ.

Решение № 562 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.