КФН обсъди промени в Кодекса за социално осигуряване

Измененията в КСО предвиждат отпадането на таксата от 20 лева при смяна на пенсионен фонд и дават възможност на  новоосигурените лица да се прехвърлят в друг фонд след първата година. Предлага се и намаляване на събираните от пенсионните дружества такси и удръжки.  Пенсионните дружества ще трябва да информират осигурените лица, че съществува инвестиционен риск при управление на средствата в пенсионните фондове. Дава се възможност пенсионните дружества да инвестират в по-широк кръг финансови инструменти.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване беше   обсъден  и приет  на  първо четене на заседание на КФН от 09 септември 2011г. В тази връзка КФН започва консултации със заинтересованите страни – браншови асоциации, синдикати и работодатели като очаква  писмени бележки и предложения по проекта до 26.09.2011 г. на имейл  bg_fsc@fsc.bg

Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Обществени консултации”.


Основни акценти в проекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Предложените промени доразвиват регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, с което се цели  усъвършенстване на уредбата на инвестициите на пенсионните фондове, оптимизиране на събираните от пенсионните  дружества такси и удръжки, както и подобряване на организацията на дейността на дружествата.

1. Намаляване на събираните от пенсионноосигурителните дружества такси и удръжки.

Структурата и размерите на установените с КСО такси и удръжки, събирани от пенсионноосигурителните дружества, влияят съществено върху натрупванията в индивидуалните партиди на осигурените лица в задължителните пенсионни фондове. Съгласно направените разчети, отчисляваната инвестиционна такса в размер на 1 на сто годишно от нетните активи на задължителните пенсионни фондове ще редуцира натрупаните средства по партидите на лицата с около 15 %, а таксата от всяка вноска – с 5 %, или партидата ще намалее с една пета от събираните такси и удръжки, което ще се отрази и върху размера на бъдещите пенсии на лицата, осигурени във втория стълб на пенсионната ни система. Поради това в проекта се предлага тяхното постепенно намаляване, без да се засяга финансовата стабилност на пенсионноосигурителните дружества. Предвижданото намаление на инвестиционната такса е:

за 2011 г. – до 1 на сто годишно;

за 2012 г. – до 0,9 на сто годишно;

за 2013 г. – до 0,8 на сто годишно;

за 2014 г. – до 0,7 на сто годишно;

за 2015 г. – до 0,6 на сто годишно;

от 2016 г. – до 0,5 на сто годишно.

Поради увеличаването на осигурителната вноска за универсалните фондове от 2017 г., се предлага стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка вноска:

5 на сто – до 2017 г.;

4 на сто – за 2017 г.;

3 на сто – за 2018 г.;

2.5 на сто – от 2019 г.

Предвижда се отпадане на таксата за прехвърляне от един в друг съответен пенсионен фонд, която до сега се удържаше от индивидуалните партиди на лицата, както и на някои допълнителни такси, събирани от лицата при осигуряването им в доброволните пенсионни фондове.

2. Усъвършенстване на инвестиционните регулации 

  • Разширява се кръгът на допустимите финансови инструменти за пенсионните фондове с цел предоставяне на по-големи инвестиционни възможности за техните нарастващи средства и по-добра диверсификация на портфейлите им. Въвежда се възможността за инвестиране в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови институции, в акции, предлагани при условията на първично публично предлагане, както и в дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лица, отговарящи на определени изисквания на Директива 2011/61/ЕС.
  • Завишават се изискванията към притежаваните от задължителните фондове дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави или техните централни банки без инвестиционен кредитен рейтинг чрез въвеждане на ограничение за този вид инвестиции до 20 на сто от активите на фонда. Въвежда се общ лимит за инвестициите в корпоративни облигации, търгувани на регулирани пазари, в размер до 50 на сто от активите на задължителен пенсионен фонд. Завишават се отделните лимити за инвестиране  в акции, права и варанти по акции (от 20 на 25 на сто от активите на фонда) и в дялове на колективни инвестиционни схеми (от 15 на сто на 20 насто от активите на фонда), в акции на дружества със специална инвестиционна цел (от 5 на сто на 10 на сто), като същевременно се въвежда общо ограничение за дяловите ценни книжа до 40 на сто от активите на фонда с цел ограничаване на инвестициите в рискови инструменти. С оглед намаляване на риска от концентриране на инвестициите на пенсионните фондове във финансови инструменти, издадени от дружества от една група, се въвежда ограничение за тези инвестиции до 10 на сто от активите на задължителен пенсионен фонд и до 20 на сто – за доброволен пенсионен фонд.
  • Променени са изискванията към репо сделките, като се предвижда тези сделки да се сключват с цел намаляване на риска, на разходите или с цел получаване на допълнителни приходи за фонда, като са предвидени определени изисквания и ограничения към този вид сделки.
  • Предлага се промяна на определението за инвестиционен имот в КСО, като  то се привежда в съответствие с определението в Международен счетоводен стандарт 40, който се прилага по отношение на пенсионните фондове. Увеличава се двойно допустимият лимит за непряко инвестиране в имоти в страната чрез придобиване на акции на дружества със специална инвестиционна цел.
  • С цел намаляване на риска и разходите, свързани с инвестициите на пенсионните фондове се въвежда възможност за сключване на сделки с опции извън регулиран пазар, което ще бъде съпроводено с допълнителни изисквания към насрещната страна, за да се намали риска от неизпълнение на нейните задължения.
  • По отношение на инвестициите на доброволните пенсионни фондове се запазва по-либералния инвестиционен режим в сравнение с този на задължителните фондове.
  • Прецизират се и изискванията към инвестиране на средствата на пенсионния резерв и на резерва за гарантиране на минималната доходност.

3.  Договор с осигурителен посредник

Уреждат се по-детайлно изискванията към осигурителните посредници и техните функции, както и задълженията на пенсионноосигурителното дружество, свързани с дейността на тези лица.

4.  Системи за вътрешен контрол, служба за вътрешен одит, инвестиционно звено и звено за управление на рисковете

Измененията предвиждат промени в уредбата на вътрешния контрол, целящи да гарантират, че дейността по допълнително пенсионно осигуряване ще се осъществява  в съответствие със законовите изисквания и с интересите на осигурените лица. Регламентират се функциите на службата за вътрешен одит. Въвежда се задължение за създаване на инвестиционно звено и на звено за управление на рисковете, като се определят техните правомощия и изискванията към дейността им.

5.  Изисквания за предоставяне на информация на осигурените лица

Измененията предвиждат задължение за пенсионноосигурителното дружество при сключване на договор с осигуреното лице да му предостави актуална писмена информация относно основните характеристики на фонда и реда за подаване на заявление за участие или за промяна на участие. Това ще позволи на осигурените лица да вземат информирано решение при избора или промяната на пенсионен фонд. Въвежда се изискване за информиране на осигурените лица чрез рекламните и информационни материали за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, че при управлението на активите на фонда не се гарантира положителна доходност и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

6.  Облекчаване на промяната на участие в пенсионен фонд

С предложените промени се облекчава режимът на промяна на участието и  прехвърляне на средства на осигурените лица от един в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

7.  Промяна в механизма за определяне на минималната доходност

            Удължава се периодът, на база на който се определя минималната доходност, която трябва да се постига от задължителните пенсионни фондове – от 24-месечен на 60-месечен, с цел постигане на по-голямо съответствие с инвестиционния хоризонт на осигурените в пенсионните фондове лица. Променя се и честотата на определяне и обявяване на минималната доходност – към края на всяко шестмесечие, а не както досега – на всяко тримесечие.

  1. 8.    Отговорност за нарушения на нормативната уредба

В законопроекта се предлага диференциране на размера на глобите и имуществените санкции за нарушение на разпоредбите на част втора от КСО според тежестта на нарушенията, което дава възможност на административно наказващия орган да определя по-справедливо наказание.

9. Въвеждане на необходимите определения на използваните понятия и прецизиране на някои от съществуващите дефиниции.

              Преработени са определенията за «свързани лица» и «контрол», като те са приведени в синхрон с дефинициите, възприети в другите актове от небанковия финансов сектор, като Кодекса за застраховането и Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, при отчитане на спецификите на регулираните с Кодекса за социално осигуряване обществени отношения.