Решения от заседание на КФН от 19 септември 2011 г.

На свое заседание от 19 септември  2011 г. КФН взе следните решения:

             1. Одобрява коригирано търгово предложение от „Химимпорт” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник ЦКБ АД на акции на „ Химснаб България АД от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 31.49 лева.

 

2. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Бандола Пропъртис” Лтд, Маршалски острови, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Юробанк И Еф Джи”АД, гр. София, на акции на „София Хотел Балкан” АД.

 3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции,  която ще бъде  издадена в резултат на увеличение на капитала на „Доверие – Обединен Холдинг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 2 300 000 обикновени, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 3.50 лева. Вписва горепосочената емисия / в процес на емитиране/ в публичния регистър.