Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юли 2011 г.

Данните от отчетите на застрахователите към края на месец юли 2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-юли 2011 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 790 377 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 147 231 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 0,5 % в общото застраховане и ръст от 3,7 % в животозастраховането, или общо за застрахователния сектор се отчита ръст от 0,2 %.

Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, заемат автомобилните застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (38,8 %) и „Автокаско” (33,0 %) или общо 71,8 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат дял 17,9 % от общия премиен приход.

Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2010 г. се отчита при половината от видовете застраховки, като най-голямо е то по: „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Злополука” и „Товари по време на превоз”.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец юли 2011 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 109 429 хил. лв. и формират 74,3 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка “Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,8 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 11 495 хил. лв.

Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по повечето видове застраховки, като най-голям е той по застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд.

Брутният премиен приход към края на месец юли 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 26 677 хил. лв., с което се наблюдава спад от  4,9 % на годишна база.

Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите  „Други здравноосигурителни пакети” от 31,8 % и  „Извънболнична медицинска помощ” от 23,8 %. 

Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по пакетите „Стоматологични услуги” (26,7 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (1,4 %). По останалите здравноосигурителни пакети се отчита спад, като той е най-значителен по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” (-19,5 %).

Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.07.2011 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 198 866 при 201 064 към края на юли 2010 г.