„Мартика” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което вписа вписва „Мартика” ЕООД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери 
Решение № 585 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.