Решения от заседание на 23.05.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Определя Петър Джелепов – член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, за изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София.

Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 100 броя, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от ЗВПКИИП, с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100042238, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 9,50%, платим на 3-месечни лихвени плащания и главница платима еднократно на датата на падежа, със срок на облигационния заем 33 месеца, с дата на емитиране 15.12.2023 г. и дата на падеж 15.09.2026 г., с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите и право на кол опция при дисквалификация на облигациите като инструмент на приемливите задължения и данъчна кол опция.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Одобрява Здравко Стоев, Виолета Михайлова и Ромил Златанов за членове на съвета на директорите на „ПАРК“ АДСИЦ.

4. Одобрява промени в устава на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за приемане на следващо общо събрание на акционерите.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Хърватия, Чешка република, Република Латвия, Република Литва, Велико херцогство Люксембург, Република Малта, Словашка република и Република Словения във връзка с намерението на „4 СИЙЗЪНС“ ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на съответните територии.

6. Освобождава Мария Филипова като член на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант, определена с решение на Комисията за финансов надзор по протокол № 29 от 25.04.2024 г., и на нейно място включва Петър Джелепов – изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

7. Изпраща писмо до „ЕЙ ПИ БРОКЕРС“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.

Решения от заседание на 21.05.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София.

Емисията е в размер до 50 000 000 евро, разпределени в до 500 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от ЗВПКИИП, с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100021240, с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите, платим на тримесечни периоди, считано от датата на издаване на емисията и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон, с главница, платима еднократно на датата на падежа, със срок на облигациите от 30 месеца, с възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията, с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите, кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения и данъчна кол опция.

Вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Одобрява представените промени в устава на „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Вписва емисия акции, издадени от „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 26 500 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100074076.

4. Признава придобитата от Величко Димов квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

5. Признава придобитата от Петър Манчев квалификация за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти.

6. Спазва в надзорната си практика Насоките относно член 25 от Директива 2011/61/ЕС (ESMA34-32-701), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

7. Приема Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2023 г.

8. Изпраща писмо до „БРМ Баренц“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с получаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност с право на достъп до единния пазар по всички класове застраховки по Раздел II, буква „А“ от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

Решения от заседание на 16.05.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Нели Динкова за нов член на съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София.

2. Одобрява Елина Селенска за член на управителния съвет на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

3. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „Ейч Ел Би България“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

5. Съгласува избора на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД на „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2024 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.

6. Издава разрешение на управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД за организиране и управление на национален инвестиционен фонд, а именно национален договорен фонд от отворен тип „Тренд Бондс“.

Вписва „Тренд Бондс“ като национален договорен фонд от отворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове.

Вписва „Тренд Асет Мениджмънт“ АД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

7. Признава придобитата от Хачадур Маникян квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

8. Изпраща писмо до управляващо дружество „Блусмарт Инвестмънтс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с публично предлагане на дялове на договорен фонд „Блусмарт Премиум Екуити“ на територията на Република Австрия.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Трейшън Инвест“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.

10. Изпраща писмо до „ЕЙ ЕНД ДИ БРОКЪРС“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.

Решения от заседание на 14.05.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Смарт Органик“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 10 310 000 броя обикновени, безналични, поименни,  свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100005153.

Вписва „Смарт Органик“ АД като публично дружество, съществуващата емисия акции и посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Бесатур“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева всяка, с плаващ годишен лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,50%, но общо не по-малко от 3,25% и общо не повече от 6,25%, с дата на емитиране 19.10.2023 г. и дата на падеж 19.10.2032 г., с ISIN код BG2100031231.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Одобрява проспект за първично публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени от „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.

Емисията е в размер до 3 000 000 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева всеки варант, с ISIN код BG9200001246, които дават право на титулярите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 21,50 лв. за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.

Вписва посочената емисия варанти предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

4. Одобрява предложения от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД рисков коефициент в размер 2%, използван при изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост с гарантиран размер.

5. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“.

6. Освобождава за 2024 г. „Акспо България“ EАД и „Електрохолд Трейд“ ЕАД от задължението да се лицензират като инвестиционни посредници във връзка с осъществяваната от дружествата търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

Решения от заседание на 09.05.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Винпром Хасково“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 25 000 000 лева, разпределени в 25 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации с ISIN код BG2100044234, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ годишен лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,50%, но общо не по-малко от 3,25% и общо не повече от 6,00%, с дата на емитиране 15.01.2024 г. и дата на падеж 15.01.2033 г.

Вписва „Винпром Хасково“ АД като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Прекратява, по искане на заявителя, производство за одобрение на проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Момина Крепост“ АД, гр. Велико Търново.

3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Федерална Република Германия относно промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник (ИП) „МК Брокерс“ АД за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на съответната държава.

Изпраща уведомления до компетентните органи на останалите 25 държави членки на Европейския съюз относно намерението на ИП „МК Брокерс” AД да извършва дейност при условията за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на териториите на съответните държави.

4. Освобождава за 2024 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

5. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Фактори“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с промяна на данните в нотификацията за свободно предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности, без установяване, на територията на Република Италия.

6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани“ EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.

7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Импакт Капитал“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

Решения от заседание на 30.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва последваща емисия акции, издадени от „Бианор Холдинг“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Емисията е в размер на 5 414 619 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG1100007076.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 999 999 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG11SVVAAT11.

3. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г., годишните справки, доклади и приложения на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД.

4. От разгледаните до 30.04.2024 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 18 и 19 май 2024 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 18 май 2024 г., се допускат: Яна Илиева и Климент Робев. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 19 май 2024 г., се допускат: Климент Робев, Слав Кунев, Силвия Петрова, Мария Нанова и Иван Георгиев.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 10.05.2024 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

5. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия във връзка с намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване (чрез клон) на съответната територия.

6. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Италия във връзка с намерението на „ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на съответната територия.

Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Гърция и Кралство Испания във връзка с преустановяване на дейността на „ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД на съответните територии.

7. Изпраща писмо до „ЛИДЕРС ГРУП“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.

8. Изпраща писмо до ЗК “ЛЕВ ИНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на изпълнителен член на управителния съвет на дружеството.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.

10. Изпраща писмо до „България Фонд Мениджмънт“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

Решения от заседание на 25.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София.

Емисията е в размер до 4 860 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100005203.

Вписва посочената емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Одобрява Александър Топкаров за управител на инвестиционен посредник „Аксиом Инвест“ ООД.

3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2022 г. до 29.03.2024 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 282 – УПФ от 25.04.2024 г. и № 283 – ППФ от 25.04.2024 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, “„Статистика”, ”Статистика и анализи”.

4. Вписва емисия облигации, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 7 998 броя безналични, поименни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с ISIN код BG2100032239, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5,00%, платим на шестмесечни периоди, с матуритет 5 години, считано от 04.04.2024 г.

5. Отписва, поради погасяване на задълженията, емисия облигации, издадени от „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100008197.

6. Отписва, по искане на заявителя, издадената емисия облигации и „Финанс Секюрити Груп“ АД, гр. София, като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 7 000 000 евро, разпределени в 7 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100006159.

7. Отнема, по искане на заявителя, издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД.

8. Определя състава на изпитна комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 18.05.2024 г. (събота) и като инвестиционен консултант на 19.05.2024 г. (неделя).

9. От разгледаните до 25.04.2024 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 18 и 19 май 2024 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 18 май 2024 г., се допускат: Атила Фикрет, Светлин Карафеизов, Калина Бобокова, Петър Йосифов, Виктор Спасов, Теодор М. Тодоров, Даниел Николов, Калоян Захариев, Николай Палийски, Ивайло Иванов, Мариус Янкински и Теодор С. Тодоров. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 19 май 2024 г., се допускат: Светлана Стоянова, Антония Тодоринова, Христина Стефанова, Даниела Лазарова, Цветислав Лазаров, Радослав Асенов, Мария Томова, Даниел Андреев, Биляна Калинова, Теодор М. Тодоров, Наталия Николаева-Иванова, Петър Димитров, Мирена Лозанова, Костадин Якимов, Ивайло Л. Иванов, Мариан-Флорин Петку, Михаел Севов, Боян Будинов, Георги Робев, Светлана Петрова, Таня Декова, Борислав Андонов, Васил Герджиков, Виктория Симеонова, Владимир Владов, Даниела Пенева, Десислава Донева, Елисавета Йосифова-Антонова, Иван Костадинов, Ивета Расим, Илиян Инджов, Искра Пешева, Йордан Тонев, Карол Шарпов, Кристина Богданова, Николай Палийски, Станислав Кърмазлийски, Ивайло Е. Иванов, Марияна Жекова, Ралица Григорова, Красимир Николов, Десислава Денева, Михаела Нинова, Веселин Василев, Христо Стилянов, Росица Димитрова, Теодор С. Тодоров, Светла Тонашка и Десислава Николчова.

Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 10.05.2024 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

10. Освобождава за 2024 г. „АДМ Разград” ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

Решения от заседание на 23.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава лиценз на Застрахователна компания „ЕМ ВИ ИНШУРЪНС“ ЕАД – в процес на учредяване, за извършване на застрахователна дейност с право на достъп до единния пазар по реда на чл. 15, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) по класове застраховки по т. 1, 2, 3, 8, 9, 16 и 18 от Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от КЗ.

2. Одобрява Соня Славчева за независим член на надзорния съвет на „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и съответно на „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

3. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция във връзка с намерението на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД да извършва дейност на съответната територия при условията на свобода на предоставяне на услуги.

4. Определя размера на индивидуалните годишни вноски за 2024 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници.

Решения от заседание на 18.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 12 000 000 евро, разпределени в 12 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация в размер на 1 000 евро, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1% но не по-малко общо от 3,25% и не повече общо от 5,25%  годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 06.12.2023 г. и дата на падеж 06.12.2031 г., с ISIN код BG2100039234.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява представените промени в устава на „Зенит имоти“ АДСИЦ, гр. София.

3. Вписва „ВИ АЙ ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.

4. Спазва в надзорната си практика Насоките относно сценариите за стрес тестовете съгласно Регламента за ФПП (ESMA50-43599798-9011), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

5. Освобождава за 2024 г. „Астра Биоплант” ЕООД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

6. Прекратява производство във връзка с намерението на „ЗД „БУЛ ИНС” АД да извършва дейност на територията на Федерална Република Германия при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Решения от заседание на 04.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Тиз Инвест” АД, гр. Пловдив.

Емисията е в размер на 1 000 000 евро, разпределени в 1 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и конвертируеми облигации, с номинална стойност на 1 облигация в размер на 1 000 евро, с базов актив обикновени налични акции с единична номинална стойност 10 лв., с конверсионно съотношение облигация/акция 1:170 и конверсионна цена в размер на 11,50 лв., с ISIN код BG2100027239 на облигационната емисия, издадена на 21.09.2023 г. и с падеж на 21.09.2026 г., с плаващ годишен лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 5,00%, но общо не по-малко от 7,00%, платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 3 години (36 месеца), считано от датата на емитиране.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява Антония Иванова за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Трейшън Инвест“ ЕАД.

3. Одобрява Бисера Лазарова, Борис Борисов и Стефка Обрешкова за членове на съвета на директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ, които ще бъдат предложени на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Издава одобрение на „Българска фондова борса” АД на изменения и допълнения на Правилника за дейността на „Българска фондова борса” АД, приети от съвета на директорите на дружеството.

5. Отписва „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, гр. София, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции с ISIN код BG1100074084 от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.