Решения от заседание на 09.07.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Издава лиценз на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, гр. София, да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел:

– инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Одобрява проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, гр. София.

Емисията е в размер на 200 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100024238.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Вписва емисия варанти, издадена от „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 2 999 995 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева за един брой, с ISIN код BG9200001246, които дават право на притежателите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 21,50 лева за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

3. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Шелли Груп“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 54 614 лева, разпределени в 54 614 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100003166.

4. Одобрява член на съвета на директорите на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД.

5. Отписва емисия облигации, издадени от „Булфинанс Инвестмънт“ АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100022172.

6. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно прехвърлянето на данни между регистрите на трансакции съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура и Регламента относно СФЦК (ESMA74-362-2351), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 01.10.2024 г.

7. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване от „Фондация ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ фондация, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.

8. Заличава, по искане на заявителя, „СЛАВА 4“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.

9. Изпраща писмо до „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са налице правни пречки за сключване и изпълнение на договор за прехвърляне на дейностите по счетоводно обслужване към трето лице.