Решения от заседание на 11.07.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Вписва последваща емисия акции, издадена от „Смарт Органик“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 1 030 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100005153.

2. Одобрява Николаус Фрай за член на съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

3. Изпраща писмо до „ЗАД АРМЕЕЦ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност на трето лице.