Решения от заседание на 04.07.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Булфинанс Инвестмънт“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя поименни, свободнопрехвърляеми, обикновени, безналични, лихвоносни, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100007249, с плаващ годишен лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,25%, но общо не по-малко от 2,75% и общо не повече от 5,50% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 20.03.2024 г. и дата на падеж 20.03.2033 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД, гр. София, с представител Красимир Тодоров за член на Съвета на директорите на „Фонд за Енергетика и Енергийни Икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, което ще бъде предложено за избиране на следващо общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Издава одобрение на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, гр. София, на изменения и допълнения в договор за възлагане на дейности с трето лице, по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

4. Вписва емисия облигации, които ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 200 броя лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с номинална стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100021240, с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите, платим на тримесечни периоди, считано от датата на издаване на емисията и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон, с главница, платима еднократно на датата на падежа, със срок на облигациите от 30 месеца, считано от 24.06.2024 г. – датата на регистрацията на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, с възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията, с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите, кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения и данъчна кол опция.

5. Спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID II за възнагражденията (ESMA35-43-3565), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.