Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант

Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 18 май 2024 г. (събота) и като инвестиционен консултант на 19 май 2024 г. (неделя)

Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:

Изпитът за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти ще се проведе на 18 май 2024 г. (събота) от 9:00 часа в зала 406 в Институт за следдипломна квалификация към Университет за национално и световно стопанство (УНСС) с адрес в гр. София – п.к. 1797, бул. „Климент Охридски“ № 2.

Изпитът за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 19 май 2024 г. (неделя) от 9:00 часа в зала 406 в Институт за следдипломна квалификация към УНСС с адрес в гр. София – п.к. 1797, бул. „Климент Охридски“ № 2.

Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:50 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.

При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

 • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
 • документ за самоличност;
 • моливи HB или 2B;
 • гума за изтриване на молив;

Изпитите ще се проведат в една сесия в рамките на обявения за изпита ден, както следва:

            – Изпитът за брокери на финансови инструменти е с продължителност от 4 часа;

            – Изпитът за инвестиционни консултанти е с продължителност от 5 часа.

На изпитите може да се използват следните калкулатори:

 • Texas Instruments BA II Plus;
 • BA II Plus Professional;
 • HP 12C;
 • HP 12C Platinum;
 • HP 12C 25th anniversary edition, както и
 • HP 12C 30th anniversary edition.

Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на други електронно-изчислителни средства. 

Обръщаме внимание, че срокът за заплащане на дължимата такса за изпит в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева е до 10 май 2024 г., като таксата се заплаща на касата в КФН или по банкова сметка IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01, BIC  BNBGBGSD.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с безплатно обаждане към Информационния център на КФН на телефон 0800 40 444 (от понеделник до петък от 9:00 часа до 17:30 часа).

Актуализация на справките по образец за финансова отчетност на управляващите дружества  

С оглед прилагането на чл. 90, ал. 2 и 3 и чл. 92, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране във връзка с чл. 154 и чл. 156, ал. 1 и 3 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и на основание чл. 15, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, със Заповед № З – 79 от  25.03.2024 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, са утвърдени актуализирани образци на справки за финансова отчетност на управляващите дружества, определени с Решение № 1522 – КИС от 08.12.2017 г., изменени и допълнени съответно със Заповед № З – 6 от 10.01.2022 г. и Заповед № З – 72 от 20.03.2023 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Утвърдените справки по образец са относими и за лицензираните лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове при представяне на отчетите им, доколкото за тях се прилагат съответно изискванията за разкриване на информация от управляващите дружества.

Актуалните образци на справки са публикувани в раздел „Административни документи“, секция „Форми и образци“, подсекция „Инвестиционна дейност“.

Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов бе официален гост на наградите на БФБ за 2023 г.

На 15 януари се състоя XXIII-та церемония за връчване на наградите на инвестиционните посредници и банките, постигнали най-добри резултати през 2023 г. Събитието, организирано от Българската Фондова Борса (БФБ), което отличава най-добрите представители на инвестиционната общност в България, бе официално открито от г-н Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор (КФН), от г-н Васил Големански – заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ и от доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ.

Г-н Бойко Атанасов и доц. д-р Маню Моравенов
Г-н Бойко Атанасов – председател на КФН (в дясно) и доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ (в ляво)

„Благодаря на Българската  фондова борса за отправената покана да бъда част от церемонията по отличаване на най-добрите инвестиционни посредници и най-добре представилите се компании през 2023 г. на българския капиталов пазар. Резултатите, както и изтъргуваните обеми на българския капиталов пазар, са доказателство за устойчивост и успешно развитие. Именно в началото на годината, всички ние – участници в небанковия сектор, капиталови пазари, фондовата борса, в професионален план, правим ретроспекция на постигнатото през отминалата година, кои са моделите, които са били ефективни и са дали резултат, кои не, съществено  коригираме стратегията, визията си и целеполагането, с които да посрещнем новите предизвикателства – приемането на еврото, технологии и дигитализация, устойчивите финанси, наред с други процеси, които са част от цялостния инвестиционен организъм. Твърдо убеден съм, че трябва да бъдем гъвкави и адаптивни към тях и съответно да нанасяме нужните промени.“, заяви пред аудиторията г-н Атанасов. Той връчи наградите в категориите „Инвестиционен посредник с най-голям оборот през 2023 г.“ и „Инвестиционен посредник с най-голям брой сделки през 2023 г.“. Първото място в категорията за „най-голям оборот“ бе отредено на ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД, последван от ИП „Реал Финанс“ АД и ТБ „Централна Кооперативна Банка“ АД.  Призовото място за „най-голям брой сделки“ през изминалата година получи ИП „Карол“ АД, втората награда взе „Елана Трейдинг“ АД, а третото място – ИП „БенчМарк Финанс“ АД.

Г-н Бойко Атанасов, връчва награда
Г-н Бойко Атанасов, председател на КФН, връчва грамота за първо място в категорията за „Най-голям оборот на ИП” на „АБВ Инвестиции“ ЕООД

„Вярвам, че предвидимостта в действията ни и обективността ни при вземането на решения чрез ясна и насочена стратегия, но най-вече чрез прозрачен и активен диалог, ще доведат до по-добри резултати, по-добър инвестиционен климат и до развитието на българската икономика като цяло“, сподели още Бойко Атанасов пред професионалната общност.

На официалната церемония присъства и г-жа Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН. Тя връчи наградите в категориите „Най-ликвиден емитент на сегмент Premium на основния пазар през 2023 г.“, „Най-ликвиден емитент на сегмент Standard на основния пазар през 2023 г.“ и „Емитент с най-висока дивидентна доходност на основен пазар през 2023 г.“. Призовите места съответно получиха „Шелли Груп“ АД, „Доверие Обединен Холдинг“ АД и „Софарма“ АД: „Моят апел е към емитентите, от които зависи създаването и предлагането на инвестиционни продукти, които са насочени към постигане на целите за устойчиво развитие. На инвеститорите следва да бъде предоставена възможност да инвестират в емитенти, прилагащи устойчиви бизнес стратегии, като КФН ще бъде партньор и ще оказва подкрепа на участниците на пазара в този процес. Изключително важно за развитието на капиталовия пазар и поддържането на доверието на инвеститорите е и доброто корпоративно управление и стриктното спазване от публичните компании на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, в който са имплементирани принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в областта на корпоративното управление. Вярвам, че с общи усилия, в сътрудничество между институциите, ще бъде постигнат най – добрият резултат като стъпка в правилната посока за реализирането на общата цел по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“, заяви Мария Филипова.

Г-жа Мария Филипова връчва награда
Г-жа Мария Филипова, зам.-председател на КФН връчва първа награда „Емитент с най-висока дивидентна доходност на основен пазар през 2023 г.“ на “Софарма” АД

Останалите компании, допринесли за развитието на капиталовия пазар в България, бяха отличени с призовите места в категориите: „Инвестиционен посредник с най-висок оборот и най-голям брой сделки на пазар beam през 2023 г.“ – ИП „Карол“ АД; „Инвестиционен посредник с най-висок оборот на пазар MTF BSE INERNATIONAL през 2023 г. – „Централна Кооперативна Банка“ АД; „Инвестиционен посредник с най-голям брой сделки на пазар MTF BSE INTERNATIONAL през 2023 г.“ – ИП „БенчМарк Финанс“ АД; „Инвестиционен посредник с най-много нови емисии на пазарите на БФБ през 2023 г.“ – ИП „Фоукал пойнт Инвестмънтс“ АД и ИП „Юг Маркет“ ЕАД; „Най-ликвиден емитент на пазар beam през 2023 г.“ – „Дронамикс Кепитъл“ АД; „Първи маркет-мейкър на пазар beam за 2023 г.“ – ИП „Юг Маркет“ ЕАД; „Емитент, набрал най-голям капитал на основния пазар на БФБ през 2023 г.“ – „Софарма“ АД; „Емитент с най-голям процентен ръст на брой инвеститори през 2023 г.“ – „Бианор Холдинг“ АД.

Обща снимка от награждаването
Обща снимка (от дясно на ляво): г-н Бойко Атанасов – председател на КФН, г-жа Мария Филипова – зам.-председател на КФН, доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ, г-н Васил Големански – заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ

Наградата за журналист с най-голям принос за популяризирането на капиталовия пазар за изминалата година получи Христо Николов – водещ в Bloomberg TV Bulgaria. Церемонията фокусира поглед и върху благотворителността, като специален гост на церемонията бе г-н Лазар Радков, който презентира каузата на фондация „Капачки за бъдеще“.

КФН взе решение за спазване на насоки за противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Комисията за финансов надзор спазва в надзорната си практика насоки в областта на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, издадени от Европейския банков орган

На свое заседание, проведено на 31 октомври 2023 г. Комисията за финансов надзор взе решение, с което обяви, че спазва в надзорната си практика следните насоки:

 • Насоки относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05), издадени от Европейския банков орган;
 • Насоки относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/15), издадени от Европейския банков орган;
 • Насоки относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги (EBA/GL/2023/04), издадени от Европейския банков орган.

В „Държавен вестник“, бр. 84 от 06.10.2023 г., е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С посочения закон  в националното законодателство се въвеждат разпоредби, касаещи прилагането на Насоките относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05), издадени от Европейския банков орган. Член 9д от Закона за мерките срещу изпирането на пари установява задължение за лицата по чл. 4 от същия закон да спазват приложимите насоки в областта на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, приети от Европейския банков орган, когато са техен адресат и за които съответният орган за надзор е взел решение за тяхното прилагане. В обхвата на лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари попадат поднадзорните лица на Комисията за финансов надзор по чл. 4, т. 3, 5 и 8 – 11 от същия закон, с изключение на банките – инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Спазването на изискванията на посочените насоки в надзорната практика на Комисията за финансов надзор има за цел да надгради и гарантира общо, уеднаквено и последователно разбиране и прилагане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията, така както са транспонирани в Закона за мерките срещу изпирането на пари, от страна на поднадзорните на Комисията за финансов надзор лица, посочени в чл. 4, т. 5, 8 – 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Комисията за финансов надзор взе участие в международната конференция „Корпоративно управление и декарбонизация“

На 7 юли Националната комисия по корпоративно управление (НККУ), съвместно с Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в България, проведе международната конференция „Корпоративно управление и декарбонизация“. Събитието, посветено на устойчивите инвестиции, регулациите в сферата, новите ангажименти и предизвикателства пред корпоративните бордове, ESG оценката на компаниите и капиталовите пазари, бе официално открито от министъра на енергетиката на Република България – г-н Румен Радев и от г-жа Даниела Пеева – председател на НККУ.

Лектори и панелисти в конференцията бяха 17 представители на различни международни организации и компании, на регулаторните органи в България и Европа, сред които и Комисията за финансов надзор (КФН). Основните насоки бяха поставени от г-жа Фианна Джордан – водещ експерт в „Организация за икономическо сътрудничество и развитие“ (ОИСР), която представи актуализираните принципи на ОИСР за корпоративно управление.

В панелната дискусия „Спазвай правилата и се конкурирай успешно“, с акцент върху ролята на регулаторната рамка за устойчивост, участие взеха д-р Неда Мужо – Началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“ в КФН, Флорънс Биндел – генерален секретар на EuropeanIssuers и Евгения Кючукова-Троанска – представител на Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG).

Лектори
Лилия Горанова, Неда Мужо, Флорънс Биндел и Евгения Кючукова – Троанска (от ляво на дясно)

Д-р Мужо коментира регулациите на европейско и национално ниво, как компаниите могат да подобрят своите корпоративни структури и бордове, за да могат едновременно да отговарят на изискванията за устойчивост, но и да използват тези изисквания като конкурентно предимство: „От около 5 години, в Европейския съюз (ЕС) се налагат политиките на устойчивият начин на правене на бизнес. Тези политики се въвеждат посредством въвеждането на регулации и всяка голяма компания, която не адаптира бизнес моделите си, съгласно новите стандарти за екологично и социално въздействие и добро корпоративно управление, ще бъде подложена на санкции. Постепенно се въвеждат т.нар. ESG стандарти, като от началото на 2024 г. приблизително 50 000 компании в ЕС ще трябва да докладват доколко покриват определени ESG изисквания. Всяка страна, включително България ще определи национални компетентни органи, които ще следят за навременното подаване на изискуемите доклади за точността на данните, които са оповестени в тях“.

До настоящия момент в България се прилага Директивата за оповестяването на нефинансова информация (NFRD – Non Financial Reporting Directive), като изискванията й са транспонирани в българския „Закон за счетоводството“. Големите предприятия от обществен интерес и които към края на всяка отчетна година надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души, задължително трябва да включват в доклада за дейността си, или като отделен документ нефинансова декларация, в която се оповестява информацията, изисквана от NFRD. Това се отнася и за всеки емитент на ценни книжа, а КФН е компетентният орган, който следи за спазването на тези оповестявания, по отношение на всички листнати на борсата компании в България.

По време на панела стана ясно, че ESG докладите ще бъдат част от годишните финансови отчети на компаниите, които ще бъдат проверявани, одитирани и заверявани от лицензирани одитори.

Бе обсъдено още, че до края на 2023 г. се очаква ЕС да уточни кои ще са институциите, които ще следят за подаването на ESG доклади и за коректността на данните в тях, като е много вероятно по отношение на листнатите компании, това да бъдат националните компетентни органи, включително Комисията за финансов надзор.

Конференцията допринесе за обмен на знания и мнения на специалисти от различни държави и сектори на икономиката. По безспорен начин бе доказана ролята и възможността, чрез ориентирано към устойчивост корпоративно управление, да бъдат решавани въпросите с прехода към въглеродно неутрална икономика на отделните компании. Комисията за финансов надзор ще очаква всички те да следват европейските ESG регламенти и да изготвят отчетите си в съответствие с изискванията и най-добрата европейска практика.

Запис на събитието може да гледате на линк:  https://www.youtube.com/watch?v=-t61Ad-odBM

Резултати от изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант

Оповестяване на резултати от проведените на 13 и 14 май 2023 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант

На 13 и 14 май 2023 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант.

Списък на лицата, издържали изпита за придобиване

на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти

на 13 май 2023 г.

1 Иван Валентинов Иванов
2 Васил Николаев  Вълков
3 Тодор Йорданов Христов
4 Петър Диянов Таралански
5 Петър Любомиров Мочев
6 Марияна Иванова Жекова
7 Радослав Райков Вълов
8 Антонио Тодоров Клаев
9 Теодор Даниелов Гунев
10 Диян Пламенов Георгиев
11 Теодор Пенков Паунов
12 Борислав Петров Андонов
13 Ирена Йорданова Клечова
14 Мартин Желев Костов
15 Ангел Атанасов Атанасов
16 Веселин Спасимир Здравчев
17 Росен Радосветов Кожухаров

Резултатите от проверката са оформени с

Протокол № 1 от 18 май 2023 г. на Изпитната комисия,

назначена с Решение на КФН по Протокол № 34 от 02 май 2023 г.

Списък на лицата, издържали изпита за придобиване

на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 14 май 2023 г.

1 Иван Валентинов Иванов
2 Васил Николаев Вълков
3 Теодор Даниелов Гунев
4 Кристина Пенчева Топалова
5 Петя Любомирова Янева
6 Дилян Михайлов Илиев
7 Теодор Пенков Паунов
8 Данаил Андреев Арабаджиев
9 Виктория Петрова Панева
10 Мартин Желев Костов

Резултатите от проверката са оформени с

Протокол № 2 от 18 май 2023 г. на Изпитната комисия,

назначена с Решение на КФН по Протокол № 34 от 02 май 2023 г.

На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, в срок до 10 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.

На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант:

Лицата, издържали съответния изпит, могат да получат сертификатите си след 29.05.2023 г. в сградата на КФН на гише „Деловодство“ (вход за граждани) всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

За получаване на сертификатите трябва да бъде представен документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел I, т. II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:

IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,

BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ

Зам. председателят на КФН – г-жа Мария Филипова, участва в организирана от ИСС дискусия посветена на присъединяването на България към еврозоната

На 9 май, г-жа Мария Филипова – заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ взе участие в дискусията на тема “Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към еврозоната”, инициирана от Икономическия и социален съвет (ИСС).

Събитието откриха Зорница Русинова – председател на Икономически и социален съвет, Росен Желязков –  председател на 49-то Народно събрание, Атанас Пеканов – заместник министър-председател по управление на европейските средства, Методи Методиев – заместник-министър на финансите и Нина Стоянова  – подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“. 

Предизвикателства пред бизнеса, гражданите и институциите, свързани с процеса на присъединяване към еврозоната, бяха засегнатите по време на форума теми. Ангажираността на всички държавни органи и институции към един от ключовите за страната ни приоритети – успешното въвеждане на еврото като официална парична единица на Република България има ключова роля за Комисията за финансов надзор, в качеството ѝ на регулатор в небанковия финансов сектор.

снимка МФилипова дискусия евро

За да бъде успешен, процесът следва да протече при ясно регламентирани правила и срокове, и при спазване на заложените в Националния план за въвеждане на еврото в България принципи, а именно ефективност, отговорност, прозрачност, защита и сигурност на потребителя. В тази посока са насочени и усилията на Комисията за финансов надзор, като стремежът е подготвителният процес да протече плавно и прозрачно, като се предприемат най-целесъобразните мерки за постигане на крайния резултат и целейки максимална защита на интересите на потребителите на финансови услуги. Основната ни задача като участници в процеса по подготовка за въвеждане на еврото е да се обезпечи безпроблемното реализиране на този процес, както и да се осигури гаранция, че потребителят няма да се окаже в по-неблагоприятно положение след въвеждане на еврото, отколкото преди това“, заяви г-жа Филипова по време на дискусията.

Комисията за финансов надзор ще предприеме необходимите действия, чрез които да подпомогне небанковия финансов сектор в прехода към единната европейска валута. Сред нейните приоритетите от една страна е ефективно и безпроблемно справяне на дружествата от застрахователния, пенсионния и инвестиционния сектор с преминаване към новата валута, а от друга – провеждането на ефективна информационна кампания, насочена към потребителите на финансови услуги в небанковия финансов сектор, включително практическите аспекти на въвеждането на еврото и ролята на Комисията за финансов надзор в този процес.

 „От изключителна важност е да не се подценява обхватът на промените, които трябва да бъдат направени, и действията, които ще е необходимо да се предприемат от страна на бизнеса, за да бъде приспособена дейността му към новата официална валута. Ще бъде обърнато и особено внимание на ролята на регулатора в този процес, с оглед защита интересите на инвеститорите. Крайният ефект, който целим да постигнем и за който Комисията за финансов надзор активно работи, е ефективна защита на потребителите и максимално плавен и безпроблемен преход на дружествата към европейската валута, с минимално въздействие върху бизнеса и успоредно с това максимална ефективност“, коментира г-жа Филипова.

Внимание бе обърнато и към въпросите за превалутирането на финансовите инструменти и на капитала, извършване на промени във вътрешните документи, свързани с дейността на поднадзорните на КФН лица, адаптирането на системите за клиринг и сетълмент на ценни книжа към еврото, реорганизацията на счетоводните и информационните системи. Комисията за финансов надзор ще предостави възможност на предприятията от небанковия финансов сектор да подават в тестови режим своите отчети в новата валута преди датата на въвеждането ѝ, като с това се цели осигуряване на плавен преход към оповестяване на финансова информация в евро и своевременното справяне с предизвикателствата, които ще възникнат в процеса по замяна на българския лев с новата платежна единица.

Комисията ще продължи да работи върху постигането на високо ниво на информираност на потребителите на финансови услуги и на повишаването на финансовата им грамотност, по отношение на последиците от въвеждане на еврото, което от своя страна има за цел осигуряване на необходимото им ниво на познания и прозрачност, относно важните моменти и последиците от прехода към новата валута.

На финала на своето участие, Мария Филипова благодари на всички ангажирани с процеса по въвеждане на еврото за приноса им „към този съществен елемент от евроинтеграцията на страната ни“, както и изрази своята увереност, че „качествено и ефективно управление, координация и изпълнение на подготвителния етап от въвеждане на единната европейска валута може да бъде постигнато само с общи усилия на всички участници в процеса“.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )