Периодични справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодични отчети от застрахователните брокери към 30.06.2024 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, е обновен.

Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителният актуализиран формат (версия 30.06.2024), публикуван на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователна дейност”.

Задължението за подаване на информацията да се изпълнява само по електронен път чрез Единна информационна система (ЕИС) на КФН, на адрес https://eis.fsc.bg/.

ВАЖНО:

Прикачените файлове трябва да отговарят на следните условия:

  • Базовият файл, съдържащ пакет от справки съгласно Приложения 2.1-2.8 и 3.1-3.4 с основна информация с Версия 30.06.2024 г. (клетка AZ от Sheet Pril. 2.1.) трябва да бъде във формат .xls (Microsoft Excel 2003);
  • Съдържанието на базовия файл с основна информация трябва да бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки всички правила за валидност на данните (тези правила са част от настоящата инструкция и могат да бъдат свалени от страницата на Комисията за финансов надзор);
  • Името на базовия файл с основна информация трябва да бъде формирано според определените от Комисията за финансов надзор правила;
  • Реализираният брой договори чрез онлайн продажби, начислен премиен приход от онлайн продажби и начисленият приход от комисионни от онлайн продажби се отчитат данните отнасящи се до реализирани чрез интернет сайт и/ли мобилно приложение продажби;
  • Относно Приложение № 2.4, Приложение № 2.8, Приложение № 3.2 и Приложение 3.4 от базовия файл с основна информация, съдържащи се в пакета от справките, в раздел Забележка следва да се посочи държавата, в която е регистрирано седалището на застрахователя/презастрахователя, както и територията, на която е разположен риска по сключения застрахователен/ презастрахователен договор;
  • Приложение № 1 се попълва по приложения образец, съдържащ се в пакета от справки, информацията трябва да бъде във формат .xls;
  • Файловете със справки и отчети се качват в портала без да са подписани с електронен подпис, като при завършване на процеса по подаването системата изисква подписване през уеб страницата (последна стъпка при подаването).

Решения от заседание на 04.07.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Булфинанс Инвестмънт“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя поименни, свободнопрехвърляеми, обикновени, безналични, лихвоносни, обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100007249, с плаващ годишен лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,25%, но общо не по-малко от 2,75% и общо не повече от 5,50% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 20.03.2024 г. и дата на падеж 20.03.2033 г.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД, гр. София, с представител Красимир Тодоров за член на Съвета на директорите на „Фонд за Енергетика и Енергийни Икономии – ФЕЕИ“ АДСИЦ, което ще бъде предложено за избиране на следващо общо събрание на акционерите на дружеството.

3. Издава одобрение на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, гр. София, на изменения и допълнения в договор за възлагане на дейности с трето лице, по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

4. Вписва емисия облигации, които ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 200 броя лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с номинална стойност от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100021240, с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите, платим на тримесечни периоди, считано от датата на издаване на емисията и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон, с главница, платима еднократно на датата на падежа, със срок на облигациите от 30 месеца, считано от 24.06.2024 г. – датата на регистрацията на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, с възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията, с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите, кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения и данъчна кол опция.

5. Спазва в надзорната си практика Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID II за възнагражденията (ESMA35-43-3565), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Консултация на ЕК по отношение на потенциални макропруденциални политики за небанково финансово посредничество

Консултацията има за цел да идентифицира уязвимостите и рисковете на небанковото финансово посредничество (НФП) и да картографира съществуващата макропруденциална рамка, стремейки се да събере информация относно текущите предизвикателства пред макропруденциалния надзор, обсъждайки области за по-нататъшно подобрение.

Въз основа на скорошния доклад на ЕК относно макропруденциалния преглед за банките и НФП, този консултативен документ идентифицира следните ключови уязвимости, произтичащи от НФП:

  • ликвидни несъответствия;
  • натрупването на прекомерен ливъридж;
  • взаимосвързаност между отделните сектори на НФП и между НФП и банките.

Освен това липсата на последователност и координация между макропруденциалните рамки в ЕС може да изостри отрицателното въздействие на такива уязвимости, което води до неразрешени системни рискове. Информацията, която ще бъде събрана по време на тази консултация, ще бъде използвана в процеса по планиране на бъдещите политики на новия състав на ЕК за периода 2024-2029.

Срок за участие 22 ноември 2024 г.

Допълнителна информация можете да намерите на следния линк: https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations-0/targeted-consultation-assessing-adequacy-macroprudential-policies-non-bank-financial-intermediation_en

Подробна информация за публикувани консултации от европейските надзорни органи може да намерите на следната интернет страница:
https://www.fsc.bg/evropeyski-vaprosi/es-publichni-konsultatsii/

Профилактика на системата на Гаранционен фонд

Комисията за финансов надзор бе уведомена от Гаранционния фонд, че във връзка с планирана профилактика с цел подобряване на услугите, предлагани от системата на Гаранционния фонд, тя е била временно спряна от 08:00 ч. на 29.06.2024 г. (събота) до 08:00 ч. на 30.06.2024 г. (неделя). Застрахователните компании, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, са уведомени за временното спиране на системата на Гаранционния фонд. В периода на временното спиране на системата са постъпили значителен брой заявки за сключване на застраховки „Гражданска отговорност“, което може да доведе до забавяне на нейната работа.

Комисия за финансов надзор напомня, че наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите се удостоверява със застрахователна полица.

Решения от заседание на 27.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Константин Велев за член на управителния съвет и Стефан Стоилков за член на управителния съвет и изпълнителен директор на Гаранционния фонд.

2. Одобрява независим член на съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

3. Вписва „ЛИДЕРС ГРУП“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.

4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 29.07.2024 г. включително.

5. Заличава „ИНС БРОКЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.

6. Спира производство във връзка с намерението на ЗД „ИНСТИНКТ“ ЕАД да извършва дейност на територията на Кралство Испания при условията на свобода на предоставяне на услуги.

7. Прекратява производство във връзка с намерението на “ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД да извършва дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на Република Полша.

8. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция във връзка с намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване на територията на съответната държава.

9. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „КОРПОРЕКС БГ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД, в ликвидация, от регистъра на застрахователните брокери.

10. Изпраща писмо до „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност на трето лице.

11. Изпраща писмо до управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на надзорния съвет дружеството.

12. Изпраща писмо до управляващо дружество „Трейшън Инвест“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.

Диана Йорданова – зам.-председател на КФН, сред официалните гости на церемонията по награждаването от националния конкурс „Млад одитор“ 2024 г.

Заместник-председателят на КФН – г-жа Диана Йорданова, ръководещ управление “Осигурителен надзор” бе сред официалните гости на 13-ото издание на националния конкурс „Млад одитор“ 2024 г., заедно с г-н Стефан Белчев – заместник–министър на финансите, г-жа Горица Грънчарова-Кожарева – заместник-председател на Сметната палата, изпълняваща правомощията на председател на Сметната палата, г-н Тошко Тодоров, заместник-председател на Сметната палата, г-жа Милена Рангелова, заместник – председател на УС на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България, Негово Преосвещенство Браницки Епископ Пахомий – ректор на Софийската духовна семинария и г-жа Стефка Стоева – бивш конституционен съдия.

От името на председателя на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов, приветствие към организационния комитет на събитието поднесе г-жа Йорданова: Трайният успех на престижното и уважавано в академичния календар събитие, от една страна е доказателство за непоколебимата Ви ангажираност да отличавате най-добрите, а от друга – е акцент на ролята, която одитът има в нашето общество – да осигурява прозрачност, отчетност и почтеност във финансовото отчитане и корпоративното управление. Пожелавам Ви в динамичния и непрекъснато развиващ се технологичен свят, да устоявате на предизвикателства и да сте все така високо мотивирани да насърчавате високи постижения сред младите одитори. Вярвам, че този конкурс утвърждава най-добре работещите практики в нашите икономически системи, както и определя посоката на развитие на одиторската професия в България“.

Приветствия отправиха още проф. д.и.н. Евгени Евгениев, заместник-ректор на ВУЗФ, Стойчо Милев, управител на “Ейч Ел Би България”, и Негово Преосвещенство Браницки епископ Пахомий – ректор на Софийската духовна семинария.

Тази година в престижното национално състезание, се включиха над 50 студента от 10 университета в страната, сред които Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Софийски Университет „Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Икономически университет – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Бургаски Свободен университет, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас, Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, Международно висше бизнес училище гр. Ботевград. До втория етап, – решаването на тест, бяха допуснати 40 участници, а до третия етап – решаването на казус, бяха допуснати издържалите теста с над 50% верни отговора.

Заместник–министъра на финансите – г-н Стефан Белчев връчи наградата на големия победител – Николай Йовчев, магистър от Университета за национално и световно стопанство, специалност “Одитинг”, класиран на 1-во място. Той получи финансиране на образователна степен в размер на 2 000 лева, във висше учебно заведение в Република България, учредена от одиторски дружества „HLB България“ и „Захаринова Нексиа“, както и право на едномесечен стаж в някое от двете одиторски дружества.

Второто място в конкурса бе присъдено на Йорданка Кехайова – студент в Университета за национално и световно стопанство. Тя получи стипендия в размер на 1000 лв., учредена от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както и възможност за едномесечен стаж в “Ейч Ел Би България” или “Захаринова Нексиа”.

Третото място зае Антоанета Петрова от Висшето училище по застраховане и финанси, която получи стипендия в размер на 500 лв., учредена от Института на дипломираните експерт-счетоводители, и право на едномесечен стаж в някоя от двете одиторски компании.

На церемонията бяха връчени и две специални награди за най-оригинални идеи при решаването на казусите. Вероника Петрунова от Стопанска академия “Димитър А. Ценов” – Свищов получи първата награда, а втората специална награда – годишна стипендия в размер на 30% от таксата за обучение в магистърските програми на ВУЗФ, бе връчена на Мирям Ахмед от Икономическия университет – Варна.

Конкурсът „Млад одитор“ се наложи като значимо за младите хора събитие и за пореден път утвърди сътрудничеството между университетите и бизнеса. Домакин на официалната церемония отново бе и един от неговите организатори – ВУЗФ, с основни партньори Сметната палата на Република България, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България.

mlad-oditor-otlicheni

Преглед и насоки за европейските регламенти – DORA и MiCAR

Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията) публикува кратко описание и основните изисквания на Европейския регламент за дигитална оперативна устойчивост (DORA) и на Европейския регламент за пазарите на криптоактиви (MiCAR).

Документите са достъпни на официалния уебсайт на Комисията и съдържат важна информация за поднадзорните на КФН лица, инвеститорите и всички заинтересовани страни – Европейски регламент за дигитална оперативна устойчивост (DORA) и Европейски регламент за пазарите на криптоактиви (MiCAR) – Комисия за финансов надзор (fsc.bg).

КФН има за цел да подобри разбирането и да улесни спазването на двата регламента, като подпомага адаптирането на небанковия финансов сектор към регулаторните промени, с насърчаване интегритета на пазара, стабилността и защитата на потребителите.

Решения от заседание на 25.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия облигации, издадена от „Българо-Американска Кредитна Банка“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 15 000 000 евро, разпределени в 150 броя обикновени, лихвоносни, безналични, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, подчинени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 100 000 евро всяка, с ISIN код BG2100017248, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 8,00%, платим на годишни лихвени плащания и главница, платима еднократно на датата на падежа, с дата на емитиране 03.06.2024 г. и падеж 03.06.2034 г.

2. Отписва „Булвеста Холдинг“АД, гр. София (заличен търговец), като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 719 703 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лева всяка, с ISIN код BG1100008975.

3. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода от 1 юли до 31 декември 2024 г.

4. Изпраща писмо до управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани“ EАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.

Трите eвропейски надзорни органа (ESMA, EIOPA и EBA) публикуваха окончателните си доклади на тема “greenwashing”

Докладите са в отговор на искането на Европейската комисия за информация относно рисковете от „greenwashing“ и надзорa на устойчиви финансови политики. ESMA, EIOPA и EBA публикуваха своите финални доклади по темата, като въвеждат общо разяснение на понятието „greenwashing“ и включват перспективен поглед върху това как надзорът може постепенно да бъде подобрен в бъдеще чрез идентифициране на поредица от действия, които националните компетентни органи (НКО), ESMA, EIOPA, EBA и ЕК да обмислят с цел смекчаване на рисковете.

„Greenwashing” се определя като практика, при която изявления, декларации, действия или съобщения, свързани с устойчивостта, не отразяват ясно и честно основния профил на устойчивост на предприятие, финансов продукт или финансови услуги. Тази практика може да бъде подвеждаща за потребителите, инвеститорите или другите участници на пазара.

Окончателните доклади правят равносметка на текущия надзорен отговор въз основа на проучване на дейността на националните компетентни органи и предоставят перспектива за бъдещо подобрение и сближаване на надзорните практики. В докладите се съдържат и препоръки към ЕК, НКО и към участниците на пазара.

С оглед насърчаване на сближаването на надзора в ЕС и подкрепа на усилията на НКО, ESMA апелира и към предприемане на общи надзорни действия (CSA) в рамките на изпълнението на един от Стратегическите надзорни приоритети на Съюза относно докладването на ESG рисковете.

линк към доклада на ESMA: ESMA36-287652198-2699 Final Report on Greenwashing (europa.eu)
линк към доклада на EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/document/download/c5d52866-1c3f-4913-9e20-5a5f40135efa_en?filename=Final%20Report%20-%20EIOPA%20advice%20to%20the%20European%20Commission%20on%20greenwashing.pdf
линк към доклада на EBA: Report on greenwashing monitoring and supervision.pdf (europa.eu)

Решения от заседание на 20.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава лиценз на „ПропъртиПиърс“ ООД за предоставяне на услуги за колективно финансиране с право да извършва следните дейности и услуги:

– улесняване на отпускането на заеми;

– пласиране без твърд ангажимент, както е посочено в раздел А, точка 7) от приложение I към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива 2014/65/ЕС), на прехвърлими ценни книжа за целите на колективно финансиране, емитирани от създатели на проекти или от дружества със специална цел, и получаване и предаване на нареждания за търговия от клиенти във връзка с тези прехвърлими ценни книжа за целите на колективно финансиране, както е посочено в точка 1) от раздел А от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Елана Агрокредит“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 10 062 208 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100040101.

3. Вписва „България Фонд Мениджмънт“ ЕООД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

4. Приема на първо гласуване проект на инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисия за финансов надзор.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 22.07.2024 г. включително.

5. Издава одобрение на промени в Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД.