ПроектПазарНачалоКрай
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондовеОсигурителен пазар27.06.202429.07.2024
Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Комисията за финансов надзор20.06.202422.07.2024
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 30.03.2022 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването имКапиталов пазар07.03.202408.04.2024
Заповед за изменение и допълнение на Заповед № 988/16.12.2022 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“Застрахователен пазар26.02.202426.03.2024
Откриване на производство по отмяна на общ административен акт на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ –Заповед за отмяна на Заповед № 325/09.10.2012 г., изм. със Заповед № 23/18.01.2013 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“Застрахователен пазар13.02.202413.03.2024
Наредба № 22 за условията и реда за вписване и отписване в регистъра на публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа и емисиите ценни книжаКапиталов пазар23.01.202422.02.2024
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисионни, други парични или непарични облагиКапиталов пазар11.01.202412.02.2024
Консултационен документ във връзка с изготвянето на последваща оценка на въздействието на Закона за пазарите на финансови инструментиКапиталов пазар15.11.202315.12.2023
Откриване на производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на вноските във Фонда за незастраховани МПС по чл. 554, т. 1 от КЗ и вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в „Обезпечителния фонд“ през 2024 г.Застрахователен пазар17.10.202317.11.2023
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посреднициКапиталов пазар19.09.202303.10.2023
Наредба за допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облагиКапиталов пазар06.07.202320.07.2023
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондовеКапиталов пазар28.03.202311.04.2023
Наредба за изменение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряванеОсигурителен пазар16.02.202320.03.2023
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от  27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултантиКапиталов пазар07.02.202321.02.2023
Откриване на производство по издаване на общ административен акт на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ – Заповед за отмяна на Заповед № 197/14.10.2008 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“Застрахователен пазар19.01.202320.02.2023
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посреднициКапиталов пазар12.01.202313.02.2023
Наредба за изискванията към дейността на администраторите на бенчмарковеКапиталов пазар12.01.202313.02.2023
Откриване на производство по издаване на общ административен акт – Решение за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилаганеЗастрахователен пазар16.12.202216.01.2023
Откриване на производство по издаване на общ административен акт на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ – Заповед за определяне на характера, обхвата и формата на информацията, необходима за целите на застрахователния надзорЗастрахователен пазар10.11.202212.12.2022
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността,  оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фондЗастрахователен пазар10.11.202212.12.2022
Откриване на производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на вноските във Фонда за незастраховани МПС по чл. 554, т. 1 от КЗ и вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в „Обезпечителния фонд“ през 2023 г.Застрахователен пазар01.11.202201.12.2022
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация29.09.202213.10.2022
Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститоритеКапиталов пазар20.09.202204.10.2022
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фондЗастрахователен пазар13.09.202213.10.2022
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акцииКапиталов пазар23.08.202223.09.2022
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружестваОсигурителен пазар18.08.202219.09.2022
Наредба за изменение на Наредба № 63 от 8 ноември 2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондовеОсигурителен пазар30.06.202214.07.2022
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превозЗастрахователен пазар23.06.202225.07.2022
Наредба за оповестяването на пазарни данниКапиталов пазар16.06.202218.07.2022
Наредба за изискванията към дейността на пазарните операториКапиталов пазар07.06.202207.07.2022
Наредба за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник, както и за условията и реда за избор на независими оценителиКапиталов пазар07.06.202207.07.2022
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондовеКапиталов пазар12.05.202213.06.2022
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облагиКапиталов пазар12.05.202213.06.2022
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данниКапиталов пазар05.05.202206.06.2022
Наредба № 23 за условията и реда за оценка на клиентските активиКапиталов пазар08.03.202207.04.2022
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжаКапиталов пазар08.03.202207.04.2022