Решения от заседание на КФН на 23.12.2016 г.

На заседанието си на 23.12.2016 г. КФН реши:
 
1. Прие предложение относно провеждане на регулярни срещи на Комисията за финансов надзор с поднадзорни лица. Информация относно начина на провеждане на срещите ще бъде оповестена на официалния сайт на Комисията.

2. Прие Наредба за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.

Решения от заседание на КФН на 23.12.2016 г.

На заседанието си на 23.12.2016 г. КФН реши:
 
1. Прие предложение относно провеждане на регулярни срещи на Комисията за финансов надзор с поднадзорни лица. Информация относно начина на провеждане на срещите ще бъде оповестена на официалния сайт на Комисията.

2. Прие Наредба за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.

КФН одобри наредба за счетоводната отчетност на застрахователите

На свое заседание Комисията за финансов надзор прие Наредба за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд. С наредбата се урежда регулярното счетоводно отчитане по международните счетоводни стандарти на компаниите от този сектор. Въвеждат се още по-високи изисквания, насочени към спазването на отчетността и прозрачността, по които да работят застрахователи, презастрахователи и Гаранционния фонд.
 

Ръководството на КФН ще се среща всяка седмица с бизнеса

Ръководството на комисията за финансов надзор ще се среща всеки вторник между 15 и 16 часа с представители на небанковия финансов сектор. Бизнесът ще има възможност в открит диалог да дискутира с представители на Комисията проблемите, които затрудняват функционирането му, и да отправя предложения за подобряване на бизнес средата. Първата среща е предвидена за 10 януари 2017 година.
 
„Прекият контакт с бизнеса е конкретната реализация на политиката на откритост и прозрачност, която обещах при встъпването ми в длъжност”, коментира председателят на КФН Карина Караиванова. „Директното общуване ще ни даде възможност да избегнем недоразуменията, да спестим усилия и на двете страни в процеса и да направим дейността си по-ефективна в услуга на бизнеса и обществото”, допълни тя.
 
Координацията на срещите ще става чрез Дирекция „Връзки с обществеността и протокол на КФН”, като желаещите да се включат в тях компании трябва да подават заявките си на мейл: press@fsc.bg.

Решения от заседание на КФН на 22.12.2016 г.

На заседанието си на 22.12.2016 г. КФН реши:
 
1. Приема Плана за действие на Комисията за финансов надзор за 2017 г.

2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до „Български фонд за дялово инвестиране” АД във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.

3. Удължава срока на „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) до 24.01.2017 г. за предоставяне на допълнителни документи и информация по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

4. Вписва емисия варанти, издадени от „Феърплей пропъртис” АДСИЦ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

5. Издава временна забрана за публикуване на внесено в КФН търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник на 96 607 бр. акции от капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, от останалите акционери на дружеството.

6. Изпраща писмо до Комисията по капиталовия пазар на Република Гърция (Hellenic Capital Market Commission – HCMC), с което изисква допълнителна информация относно намерението на Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., инвестиционен посредник, лицензиран от HCMC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България. Клонът ще бъде вписан във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗКФН след получаване на изисканата информация.

7. Утвърждава промените във Вътрешните правила за работната заплата от Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

8. Изпраща писмо за предоставяне на допълнителна информация относно постъпило заявление от Фонда за компенсиране на инвеститорите във връзка с предложение за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ФКИ.

9. Приема бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2017 г.

10. Приема актуализирания бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2016 г.

11. Определи състав на изпитна комисия за провеждане на изпита за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7.

12. Оставя без разглеждане жалба, подадена от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД, като недопустима.

Решения от заседание на КФН на 22.12.2016 г.

На заседанието си на 22.12.2016 г. КФН реши:
 
1. Приема Плана за действие на Комисията за финансов надзор за 2017 г.

2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти до „Български фонд за дялово инвестиране” АД във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции.

3. Удължава срока на „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) до 24.01.2017 г. за предоставяне на допълнителни документи и информация по образувано административно производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

4. Вписва емисия варанти, издадени от „Феърплей пропъртис” АДСИЦ в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

5. Издава временна забрана за публикуване на внесено в КФН търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник на 96 607 бр. акции от капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, от останалите акционери на дружеството.

6. Изпраща писмо до Комисията по капиталовия пазар на Република Гърция (Hellenic Capital Market Commission – HCMC), с което изисква допълнителна информация относно намерението на Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., инвестиционен посредник, лицензиран от HCMC, да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Република България. Клонът ще бъде вписан във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗКФН след получаване на изисканата информация.

7. Утвърждава промените във Вътрешните правила за работната заплата от Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

8. Изпраща писмо за предоставяне на допълнителна информация относно постъпило заявление от Фонда за компенсиране на инвеститорите във връзка с предложение за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ФКИ.

9. Приема бюджета на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2017 г.

10. Приема актуализирания бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2016 г.

11. Определи състав на изпитна комисия за провеждане на изпита за инвестиционни консултанти и брокери на ценни книжа, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 7.

12. Оставя без разглеждане жалба, подадена от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД, като недопустима.

Комисията за финансов надзор прие План за действие за 2017 година

На днешното си заседание КФН одобри План за действие през 2017 година. В резюме основните дейности по приоритетите за следващата година са следните:
Планът за действие на Комисията за финансов надзор за 2017 г. е изготвен за постигане на приоритетите и стратегическите цели в Стратегията на Комисията за финансов надзор за периода 2016 – 2018 г.
Голяма част от заложените дейности в Приоритет 1. Провеждане на последователна, прозрачна и предвидима регулаторна политика за постигане на стабилност и доверие в небанковия финансов сектор представлява нормотворческа дейност, осъществяване на постоянен диалог със заинтересованите лица, анализи на регулаторната рамка и процесуалното представителство, изготвянето на предварителни оценки на въздействието на законопроекти, както и съобразяването на проектите на нормативни актове с препоръки от анализите за съдебната практика и работата по постъпилите в КФН жалби на потребители.

В Приоритет 2. Осъществяване на ефективен надзор върху небанковия финансов сектор и поддържане на стабилни финансови пазари са заложени дейности за актуализиране на наръчниците за дистанционен надзор, проверки на място, както и на наръчника за правомощията на КФН, с цел съобразяване с промени в законодателството, с насоки и препоръки, издадени от органи и структури на Европейската система за финансов надзор, и усъвършенстване на надзорната дейност. Включени са и дейности по анализ и оценка рисковете, на които са изложени участниците на финансовите пазари, усъвършенстване на процеса по ранна идентификация на рисковете в Комисията, както и извършването на дейности с фокус превенция и насърчаване на добрите бизнес практики.

За постигането на Приоритет 3. Институционално развитие и повишаване на административния капацитет за ефективно административно управление две дейности излизат на преден план, а именно: изготвяне и приемане на План на КФН за изпълнение на препоръките в доклада на Програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP) и дейности по привличане на експерти с необходимите професионални квалификации за ефективна работа в Комисията. Успоредно с това са заложени дейности за усъвършенстване на професионалните умения на служителите чрез провеждане на специализирани обучения, а чрез вътрешен обмен на информация ще се постигне мултиплициране на ефекта от натрупаните в Комисията знания и експертиза и повишаване на общото нива на компетентност.

Голяма част от заложените дейности в Приоритет 4. Изграждане и поддържане на модерна информационна инфраструктура за целите на ефективния финансов надзор са свързани с осигуряването на интегрирана информационна и комуникационна система. Те включват неотложни дейности по изграждане и внедряване на модули на интегрирана информационна система: единен електронен регистър, аналитичен модул и др. От изключителна важност са и дейностите за повишаване на нивото на информационна сигурност и качеството на представяните ИТ услуги в Комисията.

В Приоритет 5. Осигуряване на ефективна защита на потребителите на финансови услуги и продукти, повишаване на финансовата грамотност и укрепване на общественото доверие новите дейности са: актуализиране на Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност, както и откриване на call center за граждани и бизнес за осигуряване на достъпност и по-ефективно административно обслужване. Наред с тях Комисията ще публикува регулярна информация за потребителите на финансови услуги, ще организира срещи и семинари за запознаване с новостите в дейността на КФН, както и активно ще участва в образователни инициативи с цел повишаване на финансовата грамотност.

Дейностите в Приоритет 6. Активно участие в надзорните органи на ЕС в областта на финансовите пазари и дейностите в областта на международното сътрудничество са пряко свързани с по-ефективното участие на представители на Комисията в органите и структурите на ЕС в областта на небанковия финансов сектор, сътрудничеството с надзорните органи на държави-членки на ЕС, държави-кандидатки и държавите, потенциални-кандидатки за ЕС, както и с трети страни и международни организации. През 2017 г. КФН ще осъществи активен диалог и сътрудничество с големи международни финансови компании с цел стимулиране развитието на българския капиталов пазар. В този приоритет са включени и дейности в процеса на подготовка и успешно осъществяване на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
 

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на 10.11.2016 г. публично изявление относно основните въпроси свързани с въвеждането на Международeн стандарт за финансово отчитане 9 „Финансови инструменти” (МСФО 9)

С цел осигуряване на последователно прилагане Международните стандарти за финансово отчитане, ESMA публикува на 10.11.2016 г. публично изявление относно основните въпроси, които следва да бъдат взети предвид при въвеждането на МСФО 9 „Финансови инструменти”.

Целта е емитентите на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар и техните одитори да вземат предвид това публично изявление, особено при оповестяванията и извършването на проверка на очакваните ефекти върху финансовите отчети на дружествата.

ESMA очаква публичното изявление да бъде взето предвид и отразено в годишните финансови отчети за 2016 г., междинните финансови отчети за 2017 г. и годишните финансови отчети за 2017 г., като по този начин се очаква да бъде повишена сравнимостта на финансовите отчети на европейско ниво.

ESMA заедно с националните компетентни органи ще следят нивото на прозрачност, което емитентите дават в своите финансови отчети относно въвеждането на МСФО 9, промените в счетоводните им политики произтичащи от въвеждането, както и необходимата информация за оценяването на възможното влияние върху финансовите отчети в периода на първоначалното прилагане на новия счетоводен стандарт.

Повече информация за публичното изявление е достъпна тук, а самото публично изявление може да намерите тук.
 
Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления.
 
Във връзка с горното изявление следва да се има предвид, че Европейският банков орган (EBA) също е публикувал своя доклад за влиянието на МСФО 9, като същият може да бъде намерен тук.

EIOPA обяви резултатите от извършения през 2016 г. стрес тест на застрахователни дружества в ЕС

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) обяви резултатите от стрес теста на европейския застрахователен сектор, проведен през 2016 г. Тазгодишният преглед направи оценка на уязвимостите и устойчивостта на два негативни пазарни сценария: условия на продължителна ниска доходност и така нареченият сценарий „двоен стрес”. Сценарият „условия на продължителна ниска доходност” възпроизведе ситуация на дълбока световна икономическа стагнация, която води до намаляване на доходността по всички матуритети за дълъг период от време, а сценарият, включващ „двоен стрес” отразява внезапно увеличение на рисковите премии в комбинация сусловия на ниска доходност. Влошаването на пазарните условия, в резултат от двата сценария, надхвърля капиталовите изисквания по Платежоспособност 2.
 
При първата оценка на уязвимостта, проведена след въвеждането на регулаторната рамка Платежоспособнст 2, участващите дружества са изчислили въздействието на тези два стрес сценария върху счетоводните си баланси към 1 януари 2016г.
 
Прегледът включва 236 застрахователни дружества на индивидуално ниво от 30 европейски държави, които съставляват  77%  пазарен дял по отношение на съответната дейност (технически резерви по животозастраховане с изключение на техническите резерви по здравното застраховане и тези, свързани с инвестиционни фондове), и включва средни и малки дружества.
 
Към 01.01.2016 г. (преди стрес теста), резултатите показват, че на агрегирано ниво дружествата са адекватно капитализирани по Платежоспособност 2, с общ коефициент на капиталово изискване за платежоспособност (КИП), възлизащ на 196%. Повече от 70% от участниците са имат покритие на КИП в размер на над 160%. Само 2 дружества, представляващи 0,02% от общите активи в извадката имат коефициент на КИП под 100%. Общият коефициент на КИП спада до 136% (32 дружества отчитат под 100%, които представляват 26% от общите активи), в случай, че са изключени всички мерки, свързани с дългосрочните гаранции и преходни мерки. Като цяло, качеството на собствените средства  е високо, като собствените средства от първи ред (неограничени) представляват 90% от общата им стойност.
 
Въздействието на двата стрес сценария е с подобен резултат по отношение на намалението на средния коефициент на активи към пасиви. Трябва да се отбележи, че резултатите не са еднаквина ниво индивидуално дружество или национален пазар. Различните наблюдавани нива на уязвимост отговарят на различните пазарни характеристики и/или структури на счетоводните баланси.
 
Сценарият „двоен стрес” има негативно въздействие върху счетоводните баланси на дружествата в размер на приблизително 160 млрд. евро (-28.9% от общото превишение на активите над пасивите). при повече от 40% от извадката превишението на активите над пасивите  намалява с 1/3. При неприлагане на мерките, свързани с дългосрочните гаранции и преходните мерки, този резултат би обхванал 70% от извадката.
 
Сценарият продължителна ниска доходност води до спад в превишението на активите над пасивите в размер на приблизително 100 млрд. евро. Дружества, представляващи 16% от извадката биха загубили повече от 1/3 от тяхното превишение на активите над пасивите (25%, ако не се прилагат мерките, свързани сдългосрочните гаранции и преходните мерки).
 
Тези резултати предоставят количествена оценка на уязвимостта на застрахователния сектор в условията на ниски лихвени нива и на преизчислени рискови премии. Нещо повече, резултатите потвърждават, че мерките, свързани с дългосрочните гаранции и преходните мерки осигуряват намаляване на въздействието, действат антициклично. Необходими са навременни надзорни мерки с цел адекватно оценяване на риска, предвид дългосрочният характер на проблемите, разгледани в стрес- сценариите.
 
Надзорните органи следва да отговарят по адекватен начин на предизвикателствата пред сектора. С цел да се осигурят координирани надзорни действия, EIOPA публикува Препоръки към НКО. Техните действия включват, при необходимост, следното:
 
  • Да гарантират, че дружествата привеждат вътрешните си процеси по управление на риска с външните рискове, пред които са изложени
  • Да прегледат и оценят моделите на дружествата по отношение на действията на мениджмънта и поведението притежателите на полици
  • Да прегледат клаузите на гаранциите, техните видове и характеристики с условен характер, за да преценят дали оценката на техническите резерви е пропорционална и благоразумна
  • Да изискат намаляване на максималните гарантирани нива или на предложените участия в печалбата
  • Да изискат отмяна или отсрочване на разпределението на дивиденти, когато устойчивостта на бизнес модела е изложена на риск
  • Да гарантират, че идентифицираните проблени на индивидуално ниво са правилно адресирани и на групово ниво
 
В качеството си на координатор, EIOPA ще подкрепи НКО и дружествата в последващия етап на тези Препоръки.
 
Председателят на EIOPA г-н Габриел Бернардино заяви: „Резултатите от тазгодишния стрес тест на EIOPA потвърждават значителните предизвикателства пред европейския застрахователен сектор, породени от настоящата макроикономическа среда. Стрес тестът за 2016 г., извършен за пръв път след прилагането на рамката Платежоспособност 2 действително предоставя детайлна картина на уязвимостите на сектора, които изискват особено внимание от страна на надзорните органи. EIOPA ще продължи да следи отблизо изпълнението на Препоръките от страна на НКО с цел да осигури координиран отговор на ситуации, които биха представлявали опасност за нормалното функциониране поднадзорно лице, и заедно, за системата като цяло.”
 
Докладът относно резултатите от проведения през 2016 г. стрес тест на застрахователните дружества може да бъде намерен на страницата на EIOPA.
 

Решения от заседание на КФН на 16.12.2016 г.

На заседанието си на 16.12.2016 г. КФН реши:
 
1. Приема проект на Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода януари – юни 2017 година.
 
2. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, издадени от „Булленд инвестмънтс” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 
3. Одобрява промяна в устава на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, отразяваща актуалния размер на капитала на дружеството, вписан по партидата на дружеството в търговския регистър след проведено увеличение на капитала му.
 
4. Одобрява Проект за изменение на Проект, изготвен на основание чл. 560, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането, съдържащ конкретни дейности, които се предлага да бъдат финансирани, необходимите средства за тях и съответната финансова обосновка.
 
5. Удължава до 21.01.2017 г. срока за представяне на актуализиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фармхолд” АД, гр. Варна.