Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на 10.11.2016 г. публично изявление относно основните въпроси свързани с въвеждането на Международeн стандарт за финансово отчитане 9 „Финансови инструменти” (МСФО 9)

С цел осигуряване на последователно прилагане Международните стандарти за финансово отчитане, ESMA публикува на 10.11.2016 г. публично изявление относно основните въпроси, които следва да бъдат взети предвид при въвеждането на МСФО 9 „Финансови инструменти”.

Целта е емитентите на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар и техните одитори да вземат предвид това публично изявление, особено при оповестяванията и извършването на проверка на очакваните ефекти върху финансовите отчети на дружествата.

ESMA очаква публичното изявление да бъде взето предвид и отразено в годишните финансови отчети за 2016 г., междинните финансови отчети за 2017 г. и годишните финансови отчети за 2017 г., като по този начин се очаква да бъде повишена сравнимостта на финансовите отчети на европейско ниво.

ESMA заедно с националните компетентни органи ще следят нивото на прозрачност, което емитентите дават в своите финансови отчети относно въвеждането на МСФО 9, промените в счетоводните им политики произтичащи от въвеждането, както и необходимата информация за оценяването на възможното влияние върху финансовите отчети в периода на първоначалното прилагане на новия счетоводен стандарт.

Повече информация за публичното изявление е достъпна тук, а самото публично изявление може да намерите тук.
 
Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления.
 
Във връзка с горното изявление следва да се има предвид, че Европейският банков орган (EBA) също е публикувал своя доклад за влиянието на МСФО 9, като същият може да бъде намерен тук.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на 10.11.2016 г. публично изявление относно основните въпроси свързани с въвеждането на Международeн стандарт за финансово отчитане 9 „Финансови инструменти” (МСФО 9)

С цел осигуряване на последователно прилагане Международните стандарти за финансово отчитане, ESMA публикува на 10.11.2016 г. публично изявление относно основните въпроси, които следва да бъдат взети предвид при въвеждането на МСФО 9 „Финансови инструменти”.

Целта е емитентите на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар и техните одитори да вземат предвид това публично изявление, особено при оповестяванията и извършването на проверка на очакваните ефекти върху финансовите отчети на дружествата.

ESMA очаква публичното изявление да бъде взето предвид и отразено в годишните финансови отчети за 2016 г., междинните финансови отчети за 2017 г. и годишните финансови отчети за 2017 г., като по този начин се очаква да бъде повишена сравнимостта на финансовите отчети на европейско ниво.

ESMA заедно с националните компетентни органи ще следят нивото на прозрачност, което емитентите дават в своите финансови отчети относно въвеждането на МСФО 9, промените в счетоводните им политики произтичащи от въвеждането, както и необходимата информация за оценяването на възможното влияние върху финансовите отчети в периода на първоначалното прилагане на новия счетоводен стандарт.

Повече информация за публичното изявление е достъпна тук, а самото публично изявление може да намерите тук.
 
Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления.
 
Във връзка с горното изявление следва да се има предвид, че Европейският банков орган (EBA) също е публикувал своя доклад за влиянието на МСФО 9, като същият може да бъде намерен тук.