Решения от заседание на КФН на 07.12.2016 г.

На заседанието си на 07.12.2016 г. КФН реши:
 

 1. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, издадена от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 2. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.
 3. Издава одобрение на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София, за замяна на „Ултимат Мениджмънт” АД с „Конфирма” АД като обслужващо дружество на „Арко Тауърс” АДСИЦ по смисъла на чл. 18 от ЗДСИЦ.
 4. Отказва да издаде лиценз на „Ким Капитал Груп” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 5. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

 1. Допуска до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 19 януари 2017 г., Николай Маринов Бозуков и Петър Константинов Динев.

Допуска до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 20 януари 2017 г., Михаил Мавров Киров и Юлиян Стоянов Занев.

 1. Комисията за финансов надзор възнамерява да спазва Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба – „Лица, получаващи пазарни проучвания”, приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари. КФН ще спазва Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба – „Забавяне на оповестяването на вътрешна информация”, приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари.
 2. КФН делегира на Европейския орган по ценни книжа и пазари правомощията си по:
 • чл. 22, чл. 26 и чл. 27 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година;
 • чл. 4 от  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година;
 • чл. 81, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година.

Сключва с Европейския орган за ценни книжа и пазари споразумения за делегиране с цел присъединяване към ИТ проектите TRACE и FIRDS.

Решения от заседание на КФН на 07.12.2016 г.

На заседанието си на 07.12.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, издадена от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, издадени от „Пи Ар Си” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Издава одобрение на „Арко Тауърс” АДСИЦ, гр. София, за замяна на „Ултимат Мениджмънт” АД с „Конфирма” АД като обслужващо дружество на „Арко Тауърс” АДСИЦ по смисъла на чл. 18 от ЗДСИЦ.

4. Отказва да издаде лиценз на „Ким Капитал Груп” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

5. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр. София.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

6. Допуска до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 19 януари 2017 г., Николай Бозуков и Петър Динев.
Допуска до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 20 януари 2017 г., Михаил Киров и Юлиян Занев.

7. Комисията за финансов надзор възнамерява да спазва Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба – „Лица, получаващи пазарни проучвания”, приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари. КФН ще спазва Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба – „Забавяне на оповестяването на вътрешна информация”, приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

8. КФН делегира на Европейския орган по ценни книжа и пазари правомощията си по:

 • чл. 22, чл. 26 и чл. 27 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година;
 • чл. 4 от  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година;
 • чл. 81, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година.
Сключва с Европейския орган за ценни книжа и пазари споразумения за делегиране с цел присъединяване към ИТ проектите TRACE и FIRDS.

Решения от заседание на КФН на 01.12.2016 г.

На заседанието си на 01.12.2016 г. КФН реши:
 
 

 1. Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от „Нео Лондон Капитал” ЕАД, потвърден с Решение № 555-Е от 26.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

 

 1. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка, издадени от „ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.

 

 1. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iв-991 от 03.07.2016 г. за формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между информационния център по задължителните застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Злополука на пътниците”, Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта.

Решения от заседание на КФН на 01.12.2016 г.

На заседанието си на 01.12.2016 г. КФН реши:

1. Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от „Нео Лондон Капитал” ЕАД, потвърден с Решение № 555-Е от 26.07.2016 г. на Комисията за финансов надзор.

2. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка, издадени от „ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Приема на първо четене проект на Наредба за отмяна на Наредба № 42 от 3 ноември 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и проект на Наредба за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по член 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането. Наредбите, както и мотивите към тях, са качени за обществено обсъждане в раздел Обществени консултации.

КФН потвърждава ангажимента си да приключи стрес тестовете на застрахователи и презастрахователи до 25 декември 2016 година

Във връзка с множество журналистически запитвания бихме  искали  да ви осведомим, че Комисията за финансов надзор (КФН) потвърждава ангажимента си  да приключи стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите в България в рамките на текущата година. Напоследък получаваме тревожни индикации, че се правят умишлени опити от някои дружества в бранша за забавяне и саботиране на процеса и подготовка за целенасочено злепоставяне и компроментиране на ръководството на комисията, което работи за изясняване на състоянието на сектора в договорените срокове. Изискването стрес тестовете да бъдат приключени до 25 декември 2016 година беше потвърдено отново по време на участието на председателя на КФН Карина Караиванова в заседанието на Съвета на надзорниците на европейския регулатор EIOPA във Франкфурт, Германия на 29 и 30 ноември 2016 година.