Преходен период по отношение на ревизираната правна рамка на MIFIR

Във връзка с предстоящото влизане в сила на:

  • Регламент (ЕС) 2024/791 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2024 година за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с повишаване на прозрачността на данните, премахване на пречките пред създаването на системи за консолидирани данни, оптимизиране на задълженията за търговия и забрана за получаване на плащане за поток от нареждания и
  • Директива (ЕС) 2024/790 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2024 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти,

определено за 28 март 2024 г., Европейският орган за ценни книжа и пазари публикува съобщение относно необходимостта от издаването на ръководство за прилагането на чл. 54 (3) от MiFIR, предвиждащ непрекъснатост на действието на делегираните актове, издадени преди датата на влизане в сила на промените и до окончателното приключване на тяхното изменение в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2024/791.

ЕОЦКП съобщава, че Европейската комисия също подготвя тълкувателно разяснение относно прилагането на преходните разпоредби.

След публикуване на съобщението на Европейската комисия, ЕОЦКП ще посочи допълнително как ще протече преходният период на промените в MiFIR, включително що се отнася до въздействието върху поддържаните от ЕОЦКП IT-системи и регистри.

Повече информация можете да намерите тук: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/transition-revised-mifir-rulebook

ЕОЦКП стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно рисковете за устойчивостта и разкриването на информация

Европейският орган за ценни книжа и пазари стартира общо надзорно действие съвместно с националните компетентни органи относно рисковете за устойчивостта и разкриването на информация

Общото надзорно действие ще се проведе през 2023 г. и 2024 г. Целта на същото е да се установи спазват ли се изискванията, свързани с рисковете за устойчивост и оповестяванията. Цялото съобщение на ESMA може да намерите на интернет адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-ncas-assess-disclosures-and-sustainability-risks-investment-fund