Трите eвропейски надзорни органа (ESMA, EIOPA и EBA) публикуваха окончателните си доклади на тема “greenwashing”

Докладите са в отговор на искането на Европейската комисия за информация относно рисковете от „greenwashing“ и надзорa на устойчиви финансови политики. ESMA, EIOPA и EBA публикуваха своите финални доклади по темата, като въвеждат общо разяснение на понятието „greenwashing“ и включват перспективен поглед върху това как надзорът може постепенно да бъде подобрен в бъдеще чрез идентифициране на поредица от действия, които националните компетентни органи (НКО), ESMA, EIOPA, EBA и ЕК да обмислят с цел смекчаване на рисковете.

„Greenwashing” се определя като практика, при която изявления, декларации, действия или съобщения, свързани с устойчивостта, не отразяват ясно и честно основния профил на устойчивост на предприятие, финансов продукт или финансови услуги. Тази практика може да бъде подвеждаща за потребителите, инвеститорите или другите участници на пазара.

Окончателните доклади правят равносметка на текущия надзорен отговор въз основа на проучване на дейността на националните компетентни органи и предоставят перспектива за бъдещо подобрение и сближаване на надзорните практики. В докладите се съдържат и препоръки към ЕК, НКО и към участниците на пазара.

С оглед насърчаване на сближаването на надзора в ЕС и подкрепа на усилията на НКО, ESMA апелира и към предприемане на общи надзорни действия (CSA) в рамките на изпълнението на един от Стратегическите надзорни приоритети на Съюза относно докладването на ESG рисковете.

линк към доклада на ESMA: ESMA36-287652198-2699 Final Report on Greenwashing (europa.eu)
линк към доклада на EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/document/download/c5d52866-1c3f-4913-9e20-5a5f40135efa_en?filename=Final%20Report%20-%20EIOPA%20advice%20to%20the%20European%20Commission%20on%20greenwashing.pdf
линк към доклада на EBA: Report on greenwashing monitoring and supervision.pdf (europa.eu)

Препоръки на ESMA за по-ефективни и привлекателни капиталови пазари в ЕС

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е публикувал своето становище „Изграждане на по-ефективни и привлекателни капиталови пазари в ЕС“. Документът включва 20 препоръки за укрепване на капиталовите пазари в Европейският съюз ( ЕС), както и как да се отговори на  нуждите на европейските граждани и бизнес. Предложените действия обхващат амбициозни нормативни изменения и нововъведения във финансовия сектор, които са насочени не само към надзорните органи на капиталовия пазар, но и към държавите членки, Европейската комисия и съзаконодателите на ЕС, както и към цялата финансова индустрия.

Препоръките се фокусират върху три основни измерения със следните ключови предложения:

  • Граждани на ЕС: Основните препоръки в тази област включват разработването на дългосрочни инвестиционни продукти и пенсионни системи, които са подходящо стимулирани и допринасят за развитието на капиталовите пазари, както и за създаване на данъчни стимули за инвеститорите на дребно. Обръща се внимание и на необходимостта от допълнителни усилия за подобряване на финансовото образование.
  • Компании от ЕС: Разнообразните и устойчиви възможности за финансиране са от решаващо значение за стимулиране на растежа и иновациите в ЕС, особено за малките и средни предприятия.Основните препоръки в тази област включват: разработване на благоприятна екосистема за публичните компании и насърчаване на развитието на общоевропейски пазари, като същевременно се направят стъпки към преодоляване пречките пред интеграцията им, особено по отношение на пазарните инфраструктури.
  • Регулиране и надзор на ЕС: капиталовите пазари на ЕС трябва да бъдат гъвкави, за да отговорят на динамично променящите се нужди на потребителите.Основните препоръки включват модернизиране на регулаторната рамка на ЕС, така че да не изостава спрямо новите финансови инструменти, както и възможността ESMA временно да спре прилагането на конкретни разпоредби в правото на ЕС с цел да се избегнат ясно идентифицирани смущения или рискове за финансовите пазари на ЕС и инвеститорите. В същото време се дава приоритет на уеднаквяването на надзорните практики на националните надзорни органи в ЕС и на засилването ролята на ESMA в процеса на събиране на големи обеми надзорни данни, обработката им и анализирането на риска. В допълнение ESMA препоръчва да се оцени по-нататъшната централизация на надзора на ниво ЕС (например на големите пан-европейски пазарни структури и доставчици на услуги за крипто активи).

Становището на ESMA може да бъде намерено на следния линк: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-05/ESMA24-450544452-2130_Position_paper_Building_more_effective_and_attractive_capital_markets_in_the_EU.pdf

Съобщение във връзка с публично изявление на ЕОЦКП, определящо общите европейски приоритети за прилагане за годишните финансови отчети за 2023 г.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) публикува годишното си Публично изявление, определящо общите европейски приоритети за прилагане за годишните финансови отчети за 2023 г. на емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.

В публичното изявление са посочени общите приоритети за финансовата 2023 г., които включват следните основни теми:

Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ЕОЦКП при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) на емитентите и публичните дружества за 2023 г.

ЕОЦКП и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания при представянето на финансовите отчети от страна на публичните дружества и емитентите. При констатиране на съществени несъответствия ще бъдат предприемани съответните мерки.

Изявлението е публикувано на интернет адрес на ЕОЦКП и може да бъде достъпно от тук.

Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления.

Преходен период по отношение на ревизираната правна рамка на MIFIR

Във връзка с предстоящото влизане в сила на:

  • Регламент (ЕС) 2024/791 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2024 година за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 във връзка с повишаване на прозрачността на данните, премахване на пречките пред създаването на системи за консолидирани данни, оптимизиране на задълженията за търговия и забрана за получаване на плащане за поток от нареждания и
  • Директива (ЕС) 2024/790 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2024 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти,

определено за 28 март 2024 г., Европейският орган за ценни книжа и пазари публикува съобщение относно необходимостта от издаването на ръководство за прилагането на чл. 54 (3) от MiFIR, предвиждащ непрекъснатост на действието на делегираните актове, издадени преди датата на влизане в сила на промените и до окончателното приключване на тяхното изменение в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2024/791.

ЕОЦКП съобщава, че Европейската комисия също подготвя тълкувателно разяснение относно прилагането на преходните разпоредби.

След публикуване на съобщението на Европейската комисия, ЕОЦКП ще посочи допълнително как ще протече преходният период на промените в MiFIR, включително що се отнася до въздействието върху поддържаните от ЕОЦКП IT-системи и регистри.

Повече информация можете да намерите тук: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/transition-revised-mifir-rulebook