Изисквания при представянето на ГФО за 2023 г. и ГКФО за 2023 г. от емитентите на ценни книжа

Изисквания при представянето на  годишните /индивидуални/ финансови отчети (ГФО) за 2023 г. и годишните консолидирани финансови отчети (ГКФО) за 2023 г. от публичните дружества и другите емитенти, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар

1. В допълнение към основните части на финансовия отчет (баланс, отчет за доходите, отчет за всеобхватния доход, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток с блокови iXBRL тагове ) следва да бъдат маркирани и пояснителните приложения. Изискването се отнася само за ГКФО.

2. Одиторският доклад следва да бъде част от единния XHTML файл. В тази връзка, по отношение на представянето на ГФО и ГКФО за 2023 г., единствената допустима опция е одиторския доклад да бъде представен като част от единния XHTML файл – както по отношение на ГФО, така и по отношение на ГКФО.

3. Съгласно Член 8 на Регламент (ЕС) 2020/852, всяко предприятие, което е длъжно да оповестява нефинансова информация съгласно член 19а или член 29а от Директива 2013/34/ЕС, (членове от 48 до 52 от Закона за счетоводството) включва в нефинансовата си декларация или консолидираната си нефинансова декларация информация как и до каква степен дейностите на предприятието са свързани с икономически дейности, които се квалифицират като екологично устойчиви съгласно членове 3 и 9 от горецитирания Регламент. По-специално, нефинансовите предприятия оповестяват следната информация:

– дела от оборота им, който произтича от продукти или услуги, свързани с икономически дейности, които се квалифицират като екологично устойчиви, съгласно членове 3 и член 9; и

– дела на капиталовите им разходи и дела на оперативните им разходи във връзка с активи или процеси, които са свързани с икономически дейности, които се квалифицират като екологично устойчиви, съгласно членове 3 и 9.

Това задължение е в сила от 01.01.2022 г. по отношение на екологични цели, както е описано в първите две подточки на чл. 9 от горния регламент, а именно :

а) смекчаване на изменението на климата;

б) адаптиране към изменението на климата;

Предвид изложеното в ГКФО за 2023 г. е необходимо да бъде представена горната информация, като Делегиран регламент (ЕС) 2021/2178 описва техническата рамка за представянето й. Особена важно е спазването на начините на изчисление и представяне на изискуемите коефициенти, които са дадени в Приложение 1 и Приложение 2 на същия регламент.

Предвид факта, че на европейско и на национално ниво не са поставяни формални ограничения по отношение на размера на файловете, като в същото време се изисква разумна допустимост за големината на представяните файлове, съдържащи ГФО и ГКФО по ЕЕЕФ за 2023 г., максимално допустимият размер на основните файлове XHTML и ZIP ще бъде до 50 MB, по подобие на отчетите за 2021 г. и 2022 г.

Визуализирането на електронните подписи в ГФО и ГКФО не е изрично посочено в ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/815. В последния обаче е посочено, че целите годишни финансови отчети за дейността се изготвят във формат XHTML. Тъй като годишните отчети включват изискване за подписване на няколко различни документа от различни лица, лицето, което чете представените отчети, е необходимо да се убеди, че изискуемите от Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит и Закона за публичното предлагане на ценни книжа подписи са положени върху всеки съответен документ. Съответно, поради невъзможността всеки подписан документ да бъде предоставен поотделно, се налага визуализирането на изискуемите подписи в общия XHTML документ, съдържащ в себе си всички изискуеми документи. В този смисъл, това е изискване, което произтича от съществуващото и действащото в момента законодателство в Република  България и Европейския Съюз.

По-долу са дадени примери за приемливо и неприемливо визуализиране на подписите, поставени върху документите, които са подписани от задължените лица:

Варианти

Въпрос на избор на емитента е дали да визуализира отличителния знак на софтуера, използван за генерирането на документа (в горния пример – знака на PDF). Достатъчно е, да е видно използването на електронен подпис, като ясно се укаже, че документът е подписан с електронен подпис, като се визуализират датата и часа на подписването му.

Необходимо е да се напомни, че всеки емитент носи законова отговорност за честността на представените отчети и верността на подписите, поставени под всеки един документ от ГФО и ГКФО.

В случай че дружество използва външен доставчик за услугата, свързана с изготвянето на отчети по ЕЕЕФ (както за индивидуални, така и за консолидирани отчети), е препоръчително в договорите с външния доставчик да бъде разписана клауза, позволяваща корекция или добавяне на материал към вече изготвения отчет и след датата на подаване на отчетите към КФН и съответната медия. Това се налага поради факта, че в случай на писмо или принудителна мярка, приложена от страна на КФН във връзка с открит пропуск по отношение на изискванията за изготвяне на ГФО или ГКФО и невключена в договора подобна клауза, е вероятно дружеството да заплати допълнително възнаграждение на доставчика за  изготвянето на файла с коригирания отчет.

Тук могат да се видят „Въпроси и отговори“ по отношение на основните изисквания за представяните ГФО и ГКФО за 2023 г. през 2024 г.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 2 )