Утвърдена нова Справка № 9 УД – Собствен портфейл, представляваща част от образците на справки за финансова отчетност на управляващите дружества  

Във връзка с прилагането на чл. 153, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, със Заповед № 72 от  20.03.2023 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, е утвърдена нова Справка № 9 УД – Собствен портфейл, представляваща част от образците на справки за финансова отчетност на управляващите дружества, определени с Решение № 1522 – КИС от 08.12.2017 г., последно актуализирани със Заповед № З – 6 от 10.01.2022 г.

Утвърдените справки по образец са относими и за лицензираните лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове при представяне на отчетите им, доколкото за тях се прилагат съответно изискванията за разкриване на информация от управляващите дружества.

Актуалните образци на справки са публикувани в раздел „Административни документи“, секция „Форми и образци“, подсекция „Инвестиционна дейност“.