Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ – Диана Йорданова, сред гостите на събитие, организирано от БАДДПО

DSC_0970
Г-жа Диана Йорданова

Г-жа Диана Йорданова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, взе участие в кръгла маса на тема „ Финансово-счетоводна отчетност с общо предназначение на пенсионните фондове от втори и трети стълб на пенсионната система в България. Проект за национален счетоводен стандарт“, организирана от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

Комисията за финансов надзор подкрепя въвеждане на национален счетоводен стандарт за съставяне на годишните финансови отчети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания (в т.ч. фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и фондовете за разсрочени плащания) и необходимите в тази връзка законови промени.

Проектът на стандарт е разработен от експерти от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) в България, Комисията за финансов надзор и Министерството на финансите (МФ). Отчита националните особености, свързани с дейността на фондовете, и е резултат от постигнато общо разбиране за наложителност от приемането му.

Надзорният орган последователно и отговорно подкрепя инициативата за законови промени, като счита, че приемането на стандарта ще предотврати в максимална степен риска от допускане на разлики в ключови показатели за финансовото състояние и резултатите между финансовата отчетност на фондовете с общо предназначение (годишните финансови отчети) и тази за надзорни цели. Ключови аргументи в полза на приемането на стандарта е:

  • предпоставката за усъвършенстване и прозрачност на дейността по допълнително пенсионно осигуряване;
  • разбираемо оповестяване на финансовата информация за осигурените лица, пенсионерите и техните наследници;
  • преодоляване на честите отклоненията в котировките на финансовите инструменти с фиксиран доход, като по този начин се постига смекчаване на волатилността;
  • съпоставимост с данните за изчисляване на доходността и плащанията от фондовете.

Комисията за финансов надзор подкрепя всяка инициатива, която има за цел прозрачност и ефективност на сектора по допълнително пенсионно осигуряване и най-същественото – защита на правата и интересите на осигурените лица и пенсионерите, както и на техните наследници.