Комисията за финансов надзор е съорганизатор на ХVIII-то издание на образователната програма „Небанковият финансов сектор в България”

Бойко Атанасов ОП

През 2020 г. Комисията за финансов надзор в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) и фондация „Атанас Буров” организира за ХVIII пореден път образователната програма за ученици на тема „Небанковият финансов сектор в България”.
 
Предвид епидемичната обстановка, програмата се провежда в онлайн формат. Уебинарите са планирани на 2-ри, 9-ти и 16-ти октомври. В съчетание между теоретична и практическа част, всеки ден от обучението е посветен на един от небанковите пазари, а лектори са опитни експерти от КФН и бизнеса. Предвидени са вирутални посещения на пенсионноосигурително и застрахователно дружество, финансова група и Българската фондова борса. Участниците ще имат възможност да се запознаят в детайли с мисията и дейността на Комисията за финансов надзор, в ролята й на регулатор на небанковия финансов сектор.
 
Основната цел на образователната програма е учениците от средните професионални училища в България да получат ценни знания за финансовия сектор, за управлението на личните финанси, както и за спецификата на дейността на Комисията за финансов надзор.
 
В ХVIII-то издание на програмата участват 26 ученици от XI-ти клас и 7 учители от средните професионални училища с икономически и финансов профил от градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Кюстендил, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Петрич, Попово, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София, Търговище, Стара Загора, Разград  и Хасково.
 
Програмата беше официално открита от г-н Бойко Атанасов, Председател на Комисията за финансов надзор. Той акцентира върху значимостта на финансовата грамотност като ключов елемент от социалната култура на обществото и формирането на самосъзнание и чувство за отговорност в младите хора. „Именно чрез информираност, диалог с обществото и в частност чрез иницииране на образователни програми, КФН работи по една от основните си стратегически цели – да защитава потребителите на финансови услуги.“ Г-н Атанасов сподели мнението си с младите участници в програмата, че „Критичното мислене, информираността и хибридните знания, са елементите, които превръщат личността в способен, интелигентен и отговорен  човек, с визия  за бъдещето и отлична подготовка за предизвикателствата на средата!“
 
Програмата ще завърши на 16-ти октомври след третия уебинар с онлайн церемония за връчване на удостоверения за участие в обучението за  „Небанковия финансов сектор в България”.

Решения от заседание на КФН на 01.10.2020 г.


На заседанието си на 01.10.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от „Български фонд за дялово инвестиране“ АД.
Емисията е в размер до 6 578 255 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,05 лева всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „РСМ БГ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЗАД АРМЕЕЦ” АД.  
 
3. Утвърждава „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЗД ЕВРОИНС“ АД и на „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД.
 
4. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и за упражняване на дейност като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 14 и 15 ноември 2020 г.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на дружеството.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на управителния съвет на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 01.10.2020 г.


На заседанието си на 01.10.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от „Български фонд за дялово инвестиране“ АД.
Емисията е в размер до 6 578 255 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,05 лева всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „РСМ БГ” ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЗАД АРМЕЕЦ” АД.  
 
3. Утвърждава „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД и „МАЗАРС“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЗД ЕВРОИНС“ АД и на „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД.
 
4. Определи състава на изпитната комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и за упражняване на дейност като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 14 и 15 ноември 2020 г.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на дружеството.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на управителния съвет на дружеството.