Решения от заседание на КФН на 10.08.2015 г.

На заседанието си на 10.08.2015 г. КФН реши:

1. Одобрява промените в устава на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София, приети на проведеното на 16.07.2015 г. общо събрание на акционерите.

2. Да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Матадор Прайм” ООД, гр. София, след като дружеството удостовери, че притежава изискуемия капитал по чл. 8, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и че е внесло встъпителна вноска по чл. 77н, ал.  1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

Решения от заседание на КФН на 05.08.2015 г.

На заседанието си на 05.08.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Алфа България” АД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия и за представяне на допълнителна информация. 

2. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение за закупуване чрез ИП „Бета Корп” АД на акции на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

3. Изпраща писмо до „Смарт Органик” АД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия и за представяне на допълнителна информация.

4. Изпраща писмо за намерението на застрахователния брокер „Булром-Глобъл Груп” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Република Румъния до компетентния орган на приемащата държава членка на ЕС (Република Румъния) и уведомява дружеството за изпратеното писмо. 

5. Удължава срока за обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО), приет с решение на заседание на КФН по Протокол № 34 от 09.07.2015 г., до 28.08.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 05.08.2015 г.

На заседанието си на 05.08.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Алфа България” АД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия и за представяне на допълнителна информация. 

2. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение за закупуване чрез ИП „Бета Корп” АД на акции на „Арома Риъл Естейт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

3. Изпраща писмо до „Смарт Органик” АД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия и за представяне на допълнителна информация.

4. Изпраща писмо за намерението на застрахователния брокер „Булром-Глобъл Груп” ЕООД да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Република Румъния до компетентния орган на приемащата държава членка на ЕС (Република Румъния) и уведомява дружеството за изпратеното писмо. 

5. Удължава срока за обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО), приет с решение на заседание на КФН по Протокол № 34 от 09.07.2015 г., до 28.08.2015 г.