Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов откри първата работна среща, посветена на корпоративното управление

На 30 май Националната комисия по корпоративно управление (НККУ), с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската фондова борса (БФБ) и Комисията за финансов надзор (КФН) организира първата работна среща, посветена на Принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и промените в Националния кодекс за корпоративно управление. На събитието, на което присъстваха представители на инвестиционната общност, се постави началото на дискусия, с оглед значимостта на корпоративното управление в компаниите, за да бъдат стабилни и утвърдени на българския и международен капиталов пазар.

Принципите за корпоративно управление на ОИСР дават и насоки за регулаторите, фондовите борси, дружествата и инвеститорите, с цел да бъде подобрена правната, регулаторната и институционалната рамка за корпоративно управление.

bojko-atanasov
Г-н Бойко Атанасов

Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов откри професионалния форум с думите: „Корпоративното управление е в основата на успешния и устойчив бизнес. То не само определя рамките, в които оперираме, но и установява принципите на етика, прозрачност и отчетност, които са критично важни за доверието и дългосрочния успех на всяка организация. В този все по-взаимосвързан свят регулаторите, компаниите, инвеститорите и заинтересованите страни се нуждаят от доверие и от споделено разбиране за доброто корпоративно управление. Днес, когато промените са постоянни, а предизвикателствата – многобройни, доброто корпоративно управление се превръща в незаменим инструмент за справяне с несигурността и изграждане на стабилна основа за растеж и иновации.

Комисията за финансов надзор, заедно с Националната комисия по корпоративно управление и Българската фондова борса, ще продължи да бъде основоположник на инициативите в полза на корпоративното управление за устойчиво развитие, съобразно и с общата ни цел – присъединяването на България към ОИСР“.

petya-hantova
Г-жа Петя Хантова

Срещата продължи с представяне ролята на регулатора при прилагането на Принципите за корпоративно управление от г-жа Петя Хантова – директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН. Тя акцентира на значението на принципите и направи обзор на правната рамка, на задължението за разкриване на регулирана информация, на декларацията за корпоративно управление и на нефинансовото докладване, правата на акционерите и изискванията към свикването и провеждане на общото събрание на акционерите, като завърши с надзорните правомощия на Комисията по отношение на тях.

Изводи от последния мониторингов доклад на НККУ презентира г-жа Даниела Пеева – председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), а Националният кодекс за корпоративно управление, през призмата на принципите на ОИСР, бе разгледан от проф. д.ик.н. Бистра Боева. Срещата приключи с дискусионни панели, модерирани от доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ.

Комисията за финансов надзор, като регулатор на небанковия финансов сектор в страната, възприема и принципите на ОИСР, и промените в Кодекса, като изключително важни за жизнеспособността на дружествата и съвместимостта им с глобалната бизнес среда. Те са компас за утвърждаване на най-добрите практики на корпоративно управление и полагат обща основа, която е съществена за поддържането на стабилни стандарти за корпоративно управление. В тази връзка те играят ключова роля за укрепване на икономическото развитие, като допринасят за ефективния надзор и разумното разпределение на ресурсите.

Ръководени от Принципите за корпоративно управление, съвместните усилия на регулатора, НККУ и нейните членове и сътрудничеството между тях, са в основата на осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на капиталовия пазар, което от своя страна е предпоставка за неговото развитие.

Срещата, посветена на Принципите на ОИСР и промените в Националния кодекс за корпоративно управление, е първата от поредицата интеракции, които са планирани да се осъществят между организациите и емитентите на БФБ. Следващата такава е предвидена на 06 юни от 16:00 ч., в сградата на АИКБ. При интерес за участие, можете да получите повече информация на press@fsc.bg.