ESG рейтинг за българските публични компании

Г-жа Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор (КФН), участва във втората за годината среща, част от инициативата GreenTalks, организирана от Центъра за устойчиви финанси и енергетика (Green Finance & Energy Center). На събитието присъстваха представители на големите публични компании, които се търгуват на Българската фондова борса, като основен акцент бяха ESG възможностите и предизвикателствата пред бизнеса.

Доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на Българската фондова борса и председател на Центъра за устойчиви финанси и енергетика, откри срещата, на която се обяви новината за създаването на ESG рейтинг за публичните компании в България, който ще бъде основа за стартирането на ESG индекс. Посочена бе възможността публичните дружества да получат ESG рейтинг от LSEG Data & Analytics (LSEG D&A), част от Групата на Лондонската фондова борса (London Stock Exchange Group). LSEG D&A управлява и предоставя данни за устойчивото представяне на българските публични компании. Данните са във вид на рейтинги и служат за подборa на компаниите, които могат да попаднат в бъдещия индекс на дружествата на БФБ с най-устойчиво представяне – ESG BG.

filipova-and-moravenov
Г-жа Мария Филипова и доц. д-р Маню Моравенов

Присъждането на рейтинг от LSEG Data & Analytics е напълно безплатно за българските публични дружества.

С оглед максимална лекота и автоматизация на разкриването на ESG данни и получаване на ESG рейтинг, българските публични дружества имат възможност сами да предоставят нужната информация, като я попълнят директно в платформата на LSEG Data & Analytics. Важно условие за получаване на нужната оценка е дружествата да разкриват структурирана ESG информация на английски език (в това число годишен финансов отчет, доклад за дейността, нефинансова декларация, устав на дружеството, ключови политики и др.).

Изрично бе отбелязано, че дружествата с най-висок ESG рейтинг ще бъдат част от новия индекс.

Г-жа Мария Филипова представи нормативната база, международните практики, насоки и стандарти по отношение на екологичните, социални и управленски въпроси, рискове и възможности по пътя за устойчиво развитие и установяването на добри корпоративни практики от борсово търгуваните компании на капиталовия пазар. Г-жа Филипова обърна внимание на разликата между ESG стандартите и понятието за устойчивост, като подчерта, че компаниите трябва да се стремят да управляват по най-добрия начин ESG рисковете и възможностите, но и да бъдат устойчиви организации, които оказват положително влияние върху обществото и намаляват своя отпечатък върху околната среда.

На следващо място, тя постави акцент върху двигателите за установяване на добри корпоративни практики и управление в Република България. Сред тях са Министерството на финансите, Българската фондова борса, Националната комисия по корпоративно управление, Центърът за устойчиви финанси и енергетика, като очерта както техните инициативи в посока на намаляването на екологичния и социален отпечатък на публичните компании, така и ползотворното сътрудничество с Комисията за финансов надзор за постигането на тази цел.

maria-filipova
Г-жа Мария Филипова

Като основен международен критерий за добро корпоративно управление и един от ключовите стандарти за стабилни финансови системи, г-жа Мария Филипова посочи Принципите за корпоративно управление на Г-20/ОИСР, като представи и измененията от 2023 г. на този международен стандарт. Г-жа Филипова отбеляза, че прегледът на Принципите е имал две основни цели: да подкрепи националните усилия за подобряване на условията за достъп на дружествата до финансиране от капиталовите пазари и да насърчи политиките за корпоративно управление, които подпомагат устойчивостта на дружествата, а това от своя страна допринася за устойчивостта на икономиката като цяло. Основна промяна в Принципите е новата глава „Устойчивост и жизнеспособност“, която отразява нарастващите предизвикателства, пред които са изправени компаниите при управлението на свързаните с климата и други рискове и възможности за устойчивост. Инвеститорите все повече разширяват фокуса си върху финансовите резултати на дружествата, за да включат финансовите рискове и възможности, породени от по-широки икономически, екологични и обществени предизвикателства, както и устойчивостта на дружествата към тези рискове и тяхното управление. Създаването на една стабилна рамка за корпоративно управление по отношение на въпросите на устойчивото развитие може да помогне на дружествата да разпознаят и да отговорят на интересите на акционерите и различните заинтересовани страни, както и да допринесат за собствения си дългосрочен успех. Добре разработените политики за корпоративно управление подкрепят устойчивостта на компаниите и могат да помогнат на компаниите да разпознаят и да отговорят на интересите на акционерите и всички различни заинтересовани страни, както и да допринесат за собствения си дългосрочен успех. Това довежда до най-голямата промяна на Принципите, и по-специално на включването на нова глава за устойчивостта.

Г-жа Мария Филипова изрази убедеността си, че с общи усилия и в сътрудничество между институциите ще продължат да бъдат постигани най-добрите резултати в посока реализирането на общата цел по присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като това включва прилагане на Принципите на Г-20/ОИСР и поддържане на добро корпоративно управление, целящо и устойчиво развитие.