Преглед и насоки за европейските регламенти – DORA и MiCAR

Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията) публикува кратко описание и основните изисквания на Европейския регламент за дигитална оперативна устойчивост (DORA) и на Европейския регламент за пазарите на криптоактиви (MiCAR).

Документите са достъпни на официалния уебсайт на Комисията и съдържат важна информация за поднадзорните на КФН лица, инвеститорите и всички заинтересовани страни – Европейски регламент за дигитална оперативна устойчивост (DORA) и Европейски регламент за пазарите на криптоактиви (MiCAR) – Комисия за финансов надзор (fsc.bg).

КФН има за цел да подобри разбирането и да улесни спазването на двата регламента, като подпомага адаптирането на небанковия финансов сектор към регулаторните промени, с насърчаване интегритета на пазара, стабилността и защитата на потребителите.