Европейски регулаторен блокчейн sandbox

Европейската комисия инициира създаването на Европейски регулаторен блокчейн sandbox, насочен към компании с иновативни проекти, базирани на технологии за децентрализирания регистър (DLT)

Sandbox предлага среда, която обединява национални и европейски регулаторни органи с доставчици на иновативни блокчейн приложения както в частния, така и в публичния сектор, за да идентифицира пречките пред тяхното внедряване и правните решения в условията на безопасна и поверителна среда.

В продължение на три години, три кохорти, обхващащи по 20 иновативни проекта, базирани на блокчейн технология, ще бъдат подкрепени за включване в Европейския sandbox. Иновативни публични субекти и компании от частния сектор (включително стартиращи и разрастващи се предприятия), установени и работещи в Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват в първата покана, отворена до 14 Април 2023 на официалната интернет страница Sandbox Project – EBSI – (europa.eu).

Sandbox е отворен за проекти, базирани на блокчейн инфраструктура при условие, че отговарят на следните критерии:

  • Кандидатът е лице с най-малко 6 месеца дейност и е регистриран като юридическо лице в търговския регистър съгласно правилата на държавата-членка на ЕИП, където е установено; е публичен орган, установен в една от държавите-членки на ЕИП;
  • Кандидатът трябва да представи валидно доказателство за концепцията на блокчейн/DLT иновативното приложение, с което кандидатства;
  • Кандидатът трябва да подаде формуляра за кандидатстване, който е достъпен онлайн на английски език. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде пълен, точен и актуален.

Иновативните проекти/приложения, които отговарят на тези критерии за допустимост, ще бъдат избрани въз основа на устойчивостта на бизнес проекта, регулаторната приложимост и приноса му към по-широките политически приоритети на ЕС. Допълнителна информация относно критериите за подбор и процеса на кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Sandbox Project – EBSI – (europa.eu).