Краен срок за оповестяване на годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г. от емитентите на ценни книжа

Краен срок за оповестяване на годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2023 г., на публично уведомление за финансовото състояние на емитентите на ценни книжа за първо тримесечие на 2024 г., както и на отчет за изпълнение на задълженията на емитентите на облигации съгласно условията на облигационната емисия за първо тримесечие на 2024 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100н, ал. 2 във връзка с чл. 100т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът, който е задължен да изготвя консолидиран финансов отчет, е длъжен да разкрива публично на КФН и на обществеността годишния консолидиран финансов отчет за дейността си в срок до 120 дни от завършването на финансовата година. Крайният срок за разкриване на годишния консолидиран финансов отчет за дейността на емитентите за 2023 г. чрез предоставянето му на КФН и на обществеността изтича на 29.04.2024 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез ѝ предоставянето на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез Единна информационна система (ЕИС) за подаване на отчети и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия. Консолидираните годишни отчети се подават в съответствие с европейския единен електронен формат ЕЕЕФ (ESEF).

Съгласно чл. 100о1, ал. 1 от ЗППЦК, емитентът е длъжен да разкрива публично уведомление за финансовото си състояние в срок до 30 дни от края на съответното тримесечие. Публичното уведомление се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, чрез ЕИС. Същото се разкрива и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК, а именно чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия, в законоустановения срок, а именно до 30.04.2024 г. включително. Разпоредбата на чл. 100о1, ал. 7 указва, че изискванията на ал. 1 – 6 не се прилагат, в случай че емитентът разкрива публично тримесечни финансови отчети за дейността си, в срок до 30 дни от края на първо тримесечие със съответното съдържание по чл. 100o, ал. 4 и при съответното прилагане на чл. 100o, ал. 2, 5, 6 и 7 от ЗППЦК. Срокът за оповестяване на публично уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие на 2024 г. или тримесечен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г. пред КФН и информационна агенция или медия изтича на 30.04.2024 г.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК емитентът на облигации е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 от ЗППЦК на КФН и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия. В случаите по чл. 100б, ал.8 от ЗППЦК, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на КФН, тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

КФН обръща внимание, че отчета за изпълнение на задълженията на емитента на облигации съгласно условията на облигационната емисия по чл. 100е, ал.2 или по чл.100б, ал. 8 от ЗППЦК за първо тримесечие на 2024 г., който се изготвя на индивидуална база, следва да бъде представен в КФН, на обществеността и на регулиран пазар до 30.04.2024 г.

Първи април е крайният срок за оповестяване на ГФО за дейността и доклад от довереника на облигационерите

Краен срок за оповестяване на годишния индивидуален финансов отчет за дейността за 2023 г. и доклад от довереника на облигационерите на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2023 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100н, ал. 1 във връзка с чл. 100т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът е длъжен да разкрива публично на КФН и обществеността годишния индивидуален финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.

 Крайният срок за разкриване на годишния индивидуален финансов отчет за дейността на емитентите за 2023 г. чрез предоставянето му на КФН и на обществеността изтича на 01.04.2024 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез ѝ предоставянето на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез Единна информационна система (ЕИС) за подаване на отчети и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия. Индивидуалните годишни отчети се подават в съответствие с европейския единен електронен формат ЕЕЕФ (ESEF).

Срокът за представяне на доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК от довереника на облигационерите, изготвен въз основа на представен от страна на емитентите на облигации отчет по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2023 г. също изтича на 01.04.2024 г.