Интервю на Председателя на КФН – г-н Бойко Атанасов, за „Bulgaria ON AIR“

Като част от стратегическата инициатива на Комисията за финансов надзор да насърчи добре информирана, съвместна и устойчива среда за внедряване на принципите на ОИСР за корпоративно управление в България и на общоевропейските регулации – Регламент за оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор (DORA – Digital Operational Resilience Act) и регламента относно пазарите а криптоактиви  (MiCA – Markets in Crypto-Assets),  г-н Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор, даде специално интервю за телевизия „Bulgaria ON AIR“.

В седмичното икономическо предаване „Monеy.bg“ и рубриката „Експертите говорят“, бе застъпена темата за състоянието и предизвикателствата пред небанковия финансов сектор в страната. Г-н Атанасов коментира трите пазара– капиталов, застрахователен и осигурителен.

Председателят на КФН посочи, че въпреки динамичната глобална среда, капиталовият пазар в България бележи развитие, като активите управлявани от небанкови инвестиционни посредници са нараснали с близо 21%, индексът SOFIX се е вдигнал с 10.8%, като това е трайна тенденция за последните 3 години. Инвестиционните фондове, на годишна база, имат увеличение от 23%, което показва че са „в много добро здраве“ и оперират в среда, в която те увеличават своите активи, т.е. те работят добре. Застрахователният сектор показва постоянна, възходяща тенденция, като през 2023 г. активите са се увеличили с 18%, а брутният премиен приход отбелязва ръст от 26%, а от 2020 г. до края на 2023 г. ръстът на брутния премиен приход е 52%. Тези показатели говорят за здрав и разширяващ се застрахователен пазар. Г-н Бойко Атанасов отбеляза, че застрахователните жалби намаляват със 70 % – като това се дължи на по-осъзнатата работа на застрахователите и на комисията като надзор. В отношенията между надзор и поднадзорни лица председателят посочи, че винаги е вярвал в тезата „Доверие за доверие, отношение – за отношение“, а именно, че когато даваш доверие, получаваш доверие.

Председателят на КФН акцентира върху това, че показателят „капиталово изискване за платежоспособност“ за общото застраховане е 150%, а при животозастраховането е 250%, при изискуеми 100% и че този факт е чудесна индикация за платежоспособност и стабилност на застрахователните дружества.

Реформите в пенсионното осигуряване също бяха застъпени в интервюто.  Председателят на КФН подчерта, че към края на миналата година и към настоящия момент се възстанови доходността и нивата на активите в сектора. Осигурените лица могат да бъдат спокойни за своите спестявания.

Г-н Атанасов отбеляза, че в областта на инвестиционния надзор предизвикателствата ще бъдат предимно регламентите MICA и DORA, като DORA ще окаже влияние и в трите сектора.

По отношение на застрахователния надзор предизвикателствата ще са свързани с това как ще се справят застрахователите на база на новите технологии да предлагат своите продукти. Друго предизвикателство ще бъде да се направи анализ какви са били затрудненията за прилагане на европейския стандарт за отчитане МСФО 17, за да може регулаторът да им окаже съдействие за успешното им прилагане. Г-н Атанасов посочи също, че още от 2020 г. има готов проект на наредба за Бонус- Малус, но поради много турбулентности проектът не е успял да се реализира. Предизвикателствата в областта на осигурителния пазар ще са дали в България ще има мултифондова система или не, като за Комисията за финансов надзор „защитата на осигурените лица е изключителен приоритет“, заяви още г-н Атанасов.

Председателят на КФН обясни, че принципите на ОИСР нямат задължителен, а препоръчителен характер. Стандартите за корпоративно управление са само позитив и са в основата на всеки един успех. Хората все повече се интересуват не само от финансовата, но и от нефинансовата информация, от това каква е корпоративната култура на предприятията.

Пълното интервю може да видите тук: Капиталовият пазар процъфтява, активите трайно се увеличават –  https://www.bgonair.bg/a/203-moneybg/351578-kapitaloviyat-pazar-protsaftyava-aktivite-trayno-se-uvelichavat.

Комисията за финансов надзор с призив към обществото да упражни застрахователните си права

Изминалите седмици отбелязаха ръст на застрахователни събития, настъпили вследствие на природни катаклизми – опустошителни градушки и наводнения в редица населени места. Щетите, засегнали хиляди хора, са предимно имуществени и изискват бърза намеса, както от местната власт, така и от застрахователните компании в страната. С цел навременни и ефективни действия в подкрепа на пострадалите, Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички застраховани лица с претърпени загуби, че за да се пристъпи към застрахователно покритие на щетите, е необходимо предявяването на претенции към съответния застраховател.

Процесът изисква всяко лице с валидна застраховка на движимо и/или недвижимо имущество, засегнато от природните бедствия в България, да уведоми в писмен вид застрахователя си, за да бъде извършен оглед и дадена оценка на настъпилите щети.

Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов апелира, както към гражданите да търсят проактивно застрахователните си права, така и към застрахователната общност за приоритетни действия в засегнатите от природните бедствия региони. В официално писмо, той отправи призив към застрахователните компании за максимално ускоряване на процесите по извършване на огледи на увреденото имущество и оценка на настъпилите щети, както и за стриктно спазване на нормативните изисквания и регламентираните срокове при уреждане на застрахователни претенции. Бойко Атанасов категорично отбеляза и, че приоритет на КФН е защитата на потребителите и запазване на тяхното доверие в българския застраховател сектор с думите: „Убеден съм, че общите усилия на регулатора и бизнеса за справяне с последиците от неблагоприятните метеорологични явления, ще имат като резултат по-бързото възстановяване на щетите. Комисията за финансов надзор ще съблюдава коректното изпълнение на процесите и ако има случаи, за които гражданите считат, че се изисква намесата на Комисията, те могат да разчитат на бърза и ефективна реакция от страна на регулатора.

Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов откри първата работна среща, посветена на корпоративното управление

На 30 май Националната комисия по корпоративно управление (НККУ), с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската фондова борса (БФБ) и Комисията за финансов надзор (КФН) организира първата работна среща, посветена на Принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и промените в Националния кодекс за корпоративно управление. На събитието, на което присъстваха представители на инвестиционната общност, се постави началото на дискусия, с оглед значимостта на корпоративното управление в компаниите, за да бъдат стабилни и утвърдени на българския и международен капиталов пазар.

Принципите за корпоративно управление на ОИСР дават и насоки за регулаторите, фондовите борси, дружествата и инвеститорите, с цел да бъде подобрена правната, регулаторната и институционалната рамка за корпоративно управление.

bojko-atanasov
Г-н Бойко Атанасов

Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов откри професионалния форум с думите: „Корпоративното управление е в основата на успешния и устойчив бизнес. То не само определя рамките, в които оперираме, но и установява принципите на етика, прозрачност и отчетност, които са критично важни за доверието и дългосрочния успех на всяка организация. В този все по-взаимосвързан свят регулаторите, компаниите, инвеститорите и заинтересованите страни се нуждаят от доверие и от споделено разбиране за доброто корпоративно управление. Днес, когато промените са постоянни, а предизвикателствата – многобройни, доброто корпоративно управление се превръща в незаменим инструмент за справяне с несигурността и изграждане на стабилна основа за растеж и иновации.

Комисията за финансов надзор, заедно с Националната комисия по корпоративно управление и Българската фондова борса, ще продължи да бъде основоположник на инициативите в полза на корпоративното управление за устойчиво развитие, съобразно и с общата ни цел – присъединяването на България към ОИСР“.

petya-hantova
Г-жа Петя Хантова

Срещата продължи с представяне ролята на регулатора при прилагането на Принципите за корпоративно управление от г-жа Петя Хантова – директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН. Тя акцентира на значението на принципите и направи обзор на правната рамка, на задължението за разкриване на регулирана информация, на декларацията за корпоративно управление и на нефинансовото докладване, правата на акционерите и изискванията към свикването и провеждане на общото събрание на акционерите, като завърши с надзорните правомощия на Комисията по отношение на тях.

Изводи от последния мониторингов доклад на НККУ презентира г-жа Даниела Пеева – председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), а Националният кодекс за корпоративно управление, през призмата на принципите на ОИСР, бе разгледан от проф. д.ик.н. Бистра Боева. Срещата приключи с дискусионни панели, модерирани от доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ.

Комисията за финансов надзор, като регулатор на небанковия финансов сектор в страната, възприема и принципите на ОИСР, и промените в Кодекса, като изключително важни за жизнеспособността на дружествата и съвместимостта им с глобалната бизнес среда. Те са компас за утвърждаване на най-добрите практики на корпоративно управление и полагат обща основа, която е съществена за поддържането на стабилни стандарти за корпоративно управление. В тази връзка те играят ключова роля за укрепване на икономическото развитие, като допринасят за ефективния надзор и разумното разпределение на ресурсите.

Ръководени от Принципите за корпоративно управление, съвместните усилия на регулатора, НККУ и нейните членове и сътрудничеството между тях, са в основата на осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на капиталовия пазар, което от своя страна е предпоставка за неговото развитие.

Срещата, посветена на Принципите на ОИСР и промените в Националния кодекс за корпоративно управление, е първата от поредицата интеракции, които са планирани да се осъществят между организациите и емитентите на БФБ. Следващата такава е предвидена на 06 юни от 16:00 ч., в сградата на АИКБ. При интерес за участие, можете да получите повече информация на press@fsc.bg.

Комисията за финансов надзор с участие в Кариерния форум на Юридическия факултет на СУ

На 20 май, по покана на Кариерния център на Юридическия факултет (ЮФ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и на Факултетния студентски съвет, Комисията за финансов надзор (КФН) взе участие в специално организирания кариерен форум за студентите от факултета. Събитието дава възможност за най-активните млади хора, избрали юридическата професия, да се свържат с експерти, да проучат пътищата си за кариерно развитие и да получат видимост към атрактивни работни места.

Форумът, на който присъстваха студенти предимно от горните курсове, бе официално открит от проф. д-р Даниел Вълчев – декан на ЮФ и от проф. д-р Мартин Белов – заместник-декан по международни отношения, дигитализация и виртуална среда, като им пожелаха събитието да бъде основа за тяхната мотивация и успешна реализация на пазара на труда.

Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов, представи визията за участието на КФН в Кариерния форум на СУ, като сподели че: „Вярвам, че дипломата магистър по право, именно от Юридически факултет на Софийския университет дава изключителни възможности за развитие. Комисията за финансов надзор е една от възможните пътеки за професионално развитие в сферата на правото като най-важният фактор за дипломираните юристи е интерес към сектора на финансите, желание за работа в среда на регулации и кауза за подобряване на нормативната база в България. Бих искал да подчертая, че реализацията на днешния ден е благодарение на партньорството ни със СУ „Св. Климент Охридски“ и ние като институция високо оценяваме стандартите, които образованието в този формат, поставя пред бъдещите юристи, адвокати, съдии, нотариуси.“

По време на събитието, бяха представени летни стажантски програми, позиции за трудова заетост, събития, обучения и семинари. КФН презентира на аудиторията ежегодната си стажантска програма за студенти, чиято цел е придобиване на практически опит, нови професионални умения и запознаване с мисията и целите на регулатора в работата му за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата система в България.

* На снимките: г-жа Лидия Вълчовска, директор на дирекция “Правна” и г-н Милен Милев, начланик на отдел “Нормативна дейност и методология”, дирекция “Правна”

КФН и Хърватският надзор обмениха опит и добри практики за приемането на еврото

КФН проактивно проведе поредица от срещи на стратегическо и оперативно ниво с Хърватската агенция за финансов надзор за добри практики в процеса на приемане на еврото

През изминалата седмица експерти от стратегическо и оперативно ниво на Комисията за финансов надзор осъществиха двудневно посещение в Хърватската агенция за финансов надзор (HANFA), като част от предприетите стъпки за реализирането на Националния план за въвеждане на еврото в България.

Инициативата за намиране на най-добри практики при приемане на еврото и избор на HANFA като институция с високи резултати беше създадена от Бойко Атанасов, председател на КФН. Визията за интегриране на еврото в България от КФН е ключов приоритет за лидерския екип на КФН през 2024 г. – 2025 г. Според г-н Атанасов основна цел на работната група на КФН е пълна видимост към стратегията и конкретните стъпки, през които HANFA е преминала в процеса на присъединяване към еврозоната. Фокусът на работните групи беше върху създадената координационна политика, правните инициативи, нужните корекции на финансовата система и на икономиката с акцент върху защита на потребителите, стратегиите за комуникация между институциите и с гражданите, процесите по сътрудничество с други държавни органи, изготвяне на оценка на разходите от финансовата индустрия, консултации с представители на финансовата индустрия и потребители, ИТ корекции в HANFA и мониторинг на изпълнението на плана за действие.

Хърватските участници споделиха, че година по-късно от приемането на еврото, след смяната на валутата, инфлацията в страната вече е наполовина, а икономиката и доходите  растат с едни от най-високите темпове в Европейския съюз. По-малък финансов риск и транзакционни разходи, по-конкурентоспособен бизнес и по-висок кредитен рейтинг  са сред най-големите положителни ефекти.

Разговорите продължиха със споделянето на опит по отношение на присъединяването на България и на Хърватия в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което е сред водещите външнополитически приоритети на двете страни. Членството в организацията изисква извършването на вътрешни реформи и усъвършенстване на законодателството в съответствие с най-високите стандарти, сред които публичното управление, борбата с корупцията, защитата на конкуренцията, цифровата икономика, образование, околна среда, инвестиции.

За финансовите надзори на двете страни предстои общото предизвикателство за прилагане на регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA), чиято цел е да създаде регулаторна рамка, която подкрепя иновациите и използва потенциала на криптоактивите, като същевременно запазва финансовата стабилност и защитава инвеститорите.

Делегацията обсъди частните пенсионни фондове и техния надзор, като структура и бъдещо развитие на пенсионната система – инвестиционни портфейли с различен рисков профил, такси и възвръщаемост на инвестициите, гаранция за минимална възвръщаемост, корекция на доходите чрез инфлация.

 Стратегическата среща бе насочена към  обмен на най-добре работещите европейски практики и обединителни линии в процеса на присъединяване на България към еврозоната. Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов, сподели, че „когато се впускаме в значимото начинание, от съществено значение е да признаем ползите, произтичащи от приемането на еврото, както и да имаме видимост към опита на страни като Хърватия, които вече са предприели тази трансформираща стъпка. На първо място, присъединяването ни към еврозоната ще донесе икономическа стабилност и доверие, по-предсказуема и стабилна парична среда, ще намали рисковете от валутните курсове и ще улесни бизнеса да планира и инвестира с увереност. Нещо повече – убеден съм, че ще се повиши привлекателността на страната за чуждестранните инвеститори. Вярвам и, че членството ни в еврозоната ще насърчи по-голяма финансова интеграция и България ще приведе паричните си политики в съответствие с тези на другите страни-членки, с по-тясна координация и сътрудничество в рамките на Европейската централна банка, ще засили позициите си не само в рамките на Европейския съюз, но и на световната икономическа сцена. Успешното присъединяване на Хърватия към еврозоната трябва да ни бъде вдъхновяващ пример, докато се движим в процеса на приемане на еврото. Използвайки опита на Хърватия, България може да се справи с предизвикателствата, да припознае възможностите, които идват с присъединяването към еврозоната и да извлече ползите от приемането на еврото. Целта на всички ангажирани институции е да бъде стимулирано устойчивото развитие и просперитета на българската нация и нейните граждани“.

Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов откри първия Investor Day в България

На 11 април Българската фондова борса (БФБ) организира първия по рода си Investor Day в България. Участие в събитието, посветено на развитието на капиталовия пазар в страната и събрало инвестиционния елит на Европа, взеха над 40 от най-големите компании в българския бизнес. Инвеститори, анализатори и заинтересовани страни от индустрията дискутираха визията, ефективността и стратегиите за растеж на българския капиталов пазар.

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) г-н Бойко Атанасов представи основните предизвикателства и посоки за развитие в сферата: „Големите цели и предизвикателства пред инвестиционната общност са да провокираме хората да мислят прагматично, да бъдат предприемачи и все повече да инвестират; да насърчаваме и развитието на новите технологии във финансовия сектор и като резултат да привличаме нови и свежи капитали. Нашата задача е да стимулираме бизнеса в посока на устойчиво развитие, да прилагаме най-добрите инвестиционни практики и да имаме висока отговорност към регулациите, които създават растеж на бизнеса и сигурност у потребителите. Работим в динамични времена и само поставянето на цели не е достатъчно. Трябва да бъдем по-смели в идеите си, да вървим с по-големи крачки и да имаме по-голяма визия за прилагането на гъвкави стратегии за успех. Дълбоко убеден съм, че всички ние, участниците във финансовата индустрия, имаме отговорността да намерим баланса между иновациите, сигурността за потребителите и стабилния  надзор, необходим за поддържане на целостта на пазара. Тук е и най-важната роля на Комисията за финансов надзор и лично Ви гарантирам, че целият екип на КФН ще продължи да я изпълнява с най-високото ниво на професионализъм и отговорност“.

Boyko Atanasov
Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов открива Investor Day в България

Професионалният симпозиум предостави на аудиторията задълбочено потапяне в иновативните инициативи, пазарното позициониране и финансовите перспективи пред публичните и непублични компании в Централна и Източна Европа. По време на събитието бе обявен най-новият сегмент на БФБ за двойно листване, разработен в партньорство с Deutche Börse. Сегментът разкрива нови възможности пред бизнеса в България, като позволява на всяка компания да се листва едновременно, бързо и лесно и на двете борси.

Първият Investor Day е показател, че срещите на бизнеса с потенциалните инвеститори са сериозен ангажимент за стимулирането на иновативни решения, които да отговарят, както на променящите се нужди на клиентите, така и на борсовите изисквания. Същевременно регулаторната гъвкавост ще продължи да играе решаваща роля за поддържането на благоприятна среда, която подкрепя устойчивия растеж и развитието на капиталовите пазари.

Boyko Atanasov
Г-н Бойко Атанасов, председател на КФН