Решения от заседание на 14.02.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Софарма Билдингс“ АДСИЦ.

Емисията е в размер до 3 249 950 броя обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,86 лева всяка, с ISIN код BG1100084075.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Отнема, по искане на заявителя, разрешението за организиране и управление на национален договорен фонд „Адванс Алтернативен Фонд“, издадено на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД и отписва национален договорен фонд „Адванс Алтернативен Фонд“ от регистъра на националните инвестиционни фондове, воден от КФН.

3. Избира Гергана Михайлова-Борисова за заместник-председател на управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

4. Спазва в надзорната си практика следните насоки, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари:

Насоки относно преодоляването от ЦК на конфликти на интереси (ЕSMA70-151-1439 BG);

Насоки относно мерките за допълнително обезпечаване за ограничаване на процикличността, прилагани от централните контрагенти, съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура (ЕSMA70-151-1496 BG);

Насоки относно писмените споразумения между членовете на колегиите за централните контрагенти (ESMA70-151-3431 BG);

Насоки относно общите процедури и методики за надзорен преглед и процеса на оценка на централните контрагенти съгласно член 21 от РЕПИ (ЕSMA70-151-3374 BG).

5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Златен Лев Капитал“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на прокурист на дружеството.