Актуализация на справките по образец за финансова отчетност на управляващите дружества  

С оглед прилагането на чл. 90, ал. 2 и 3 и чл. 92, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране във връзка с чл. 154 и чл. 156, ал. 1 и 3 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и на основание чл. 15, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, със Заповед № З – 79 от  25.03.2024 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, са утвърдени актуализирани образци на справки за финансова отчетност на управляващите дружества, определени с Решение № 1522 – КИС от 08.12.2017 г., изменени и допълнени съответно със Заповед № З – 6 от 10.01.2022 г. и Заповед № З – 72 от 20.03.2023 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Утвърдените справки по образец са относими и за лицензираните лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове при представяне на отчетите им, доколкото за тях се прилагат съответно изискванията за разкриване на информация от управляващите дружества.

Актуалните образци на справки са публикувани в раздел „Административни документи“, секция „Форми и образци“, подсекция „Инвестиционна дейност“.

Съобщение относно предстоящи задължения за УД и ЛУАИФ

Комисията за финансов надзор напомня на управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, за следните обстоятелства:

  1. На 30.06.2023 г. изтича срокът за привеждане на интернет страниците на УД и ЛУАИФ в съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2022/1288.
  2. На 10.07.2023 г. изтича срокът за представяне на тримесечните отчети на УД и лицензирани ЛУАИФ за второ тримесечие на 2023 г.
  3. До 10.07.2023 г. е срокът за докладване на информация по чл. 236 от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 110 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 за второ тримесечие на 2023 г.
  4. На 10.07.2023 г. изтича срокът за представяне на списък на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в УД и лицензирани ЛУАИФ, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание на УД, съответно ЛУАИФ, към 30.06.2023 г.
  5. До 31.07.2023 г. е срокът за докладване на информация по чл. 215, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 110 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 за първо шестмесечие на 2023 г.

На 31.07.2023 г. изтича срокът за представяне на шестмесечни финансови отчети за първо шестмесечие на 2023 г. на КИС и НИФ.