КФН с участие в 7-мия годишен семинар на тема „Годишно отчитане на публичните компании“

На 1 март Комисията за финансов надзор взе участие в 7-мия годишен семинар на тема „Годишно отчитане на публичните компании“, организиран от „Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите“, съвместно с „Института на дипломираните експерт счетоводители“.

В събитието участваха над 100 директори за връзки с инвеститорите, регистрирани одитори, финансови директори, счетоводители на публични дружества и членове на одитни комитети.

Пред професионалната аудитория експертите от дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН – Димитър Берков и Мариела Чукова, представиха обобщена информация относно констатирани непълноти и несъответствия при предходното отчитане през 2023 г.

Те коментираха и регулаторната гледна точка с цел повишаване качеството на съдържанието на годишното отчитане през настъпващия одитен сезон. Семинарът продължи с насоките, дадени от Европейския орган за ценни книжа (ЕSMA), с Регламента за Таксономията на нефинансовите предприятия и процеса по отчитане на устойчивостта.

54-2A9A9703
96-2A9A9782

Откриване на производство по издаване на общ административен акт

Днес, 19.01.2023 г., заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на основание чл. 16, ал. 1, т. 16 и 24 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 127, ал. 3, т. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), откри производство по издаване на общ административен акт – Заповед за отмяна на Заповед № 197/14.10.2008 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Със Заповед № 197/14.10.2008 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ е задължил застрахователите, които предлагат застраховки „Кредити“, „Гаранции“ и „Разни финансови загуби“, да представят в КФН ежемесечна обобщена (агрегирана) информация за застрахователните суми по посочените видове застраховки, базирана на валидните към края на съответния отчетен период договори.

В изпълнение на заповедта, част от застрахователите продължават да подават изисканите данни, но в този си формат и периодичност получената информация не подлежи на анализ и съответно не добавя стойност за целите на дистанционния надзор.

Годишните справки, подавани съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността,  оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, до края на отчетната 2022 г. съдържат данни за броя договори и застрахователната сума по тези видове застраховки, а считано от 01.01.2023 г. структурата на справките и съответно класовете застраховки се променят във връзка с влизането в сила на МСФО 17 и на Заповед  № 988/16.12.2022 г.  за определяне на характера, обхвата и формата на информацията, необходима за целите на застрахователния надзор. Същевременно, считано от последното тримесечие на 2022 г. КФН в надзорната си практика изисква подробна и структурирана информация по застраховка „Гаранции“ с цел последващ анализ.

Предвид гореизложеното, възниква необходимост Заповед № 197/14.10.2008 г. да бъде изрично отменена, доколкото същата не съответства на вече изменената регулаторна рамка относно надзорната отчетност. Предоставянето на информация по тази заповед представлява необоснована административна тежест за застрахователите. В случай че за целите на застрахователния надзор възникне необходимост от събиране на допълнителна информация относно застрахователните суми по застраховки „Кредити“, „Гаранции“ и „Разни финансови загуби“, същата би могла да бъде изискана на основание чл. 127 и 579, ал. 1  от Кодекса за застраховането по линия на текущия надзор в нужния обхват, структура и периодичност.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”. На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта е „Писмени предложения и възражения”. На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството по издаване на административния акт на интернет страницата на КФН и изтича на 20.02.2023 г. включително.