Подготовка за прилагането на Регламента относно пазарите на криптоактиви (MiCA)

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) насърчава пазарните участници да започнат подготовката по прилагането на Регламента относно пазарите на криптоактиви (MiCA), което ще подобри финансовата стабилност и интегритета на тези пазари, гаранциите за притежателите на криптоактиви и клиенти на доставчици на услуги за криптоактиви, които понастоящем не са регулирани от съществуващото законодателство на Европейски съюз (ЕС).

Влизането в сила на MiCA е фундаментално развитие в създаването на единна регулаторна рамка за регулиране и надзор на емитирането, търговията и обслужването на криптоактиви, макар и  MiCA да не адресира всички различни рискове, свързани с тези продукти.

Инвеститорите на дребно трябва да са наясно, че няма да има такова нещо като „безопасен“ криптоактив дори и след стартиране на прилагането на MiCA. Пълните права, предпазни мерки и механизми за защита, които MiCA предоставя (включително възможността за официално подаване на жалби до НКО срещу доставчици на услуги за криптоактиви), няма да се прилагат по време на преходния период до дата на  пълното прилагане на регламента през декември 2024 г.

След като от декември 2024 г. MiCA стане приложим за доставчици на услуги за криптоактиви, държавите членки имат възможност да дадат на субекти, които вече предоставят такива услуги  в техните юрисдикции, допълнителен 18-месечен „преходен период“, през който те могат да продължат да работят без лиценз съгласно MiCA (наричан още „клауза за заварено положение“). Това означава, че притежателите на криптоактиви и клиентите на доставчиците на услуги за криптоактиви не могат да се възползват от пълни права и защита съгласно MiCA до 1 юли 2026 г.

В допълнение, всички настоящи и бъдещи притежатели на криптоактиви и свързани услуги и продукти е добре да си отговорят на следните въпроси:

  • Можете ли да си позволите да изгубите всичките пари, които сте планирали да инвестирате?
  • Готови ли сте да поемете големи рискове, за да спечелите афишираната възвръщаемост?
  • Разбирате ли напълно характеристиките на криптоактивите и свързаните услуги и продукти?
  • С добра репутация ли са фирмите/лицата, с които търгувате?
  • В черния списък на НКО ли са фирмите/лицата, с които търгувате?
  • Можете ли ефективно да защитите устройствата, които използвате за покупка, съхранение или обмен на криптоактиви, включително и средствата за достъп като частните криптографски ключове?

Допълнително, ESMA обръща внимание на инвеститорите към предишните изявления и предупреждения във връзка с предоставянето на нерегулирани продукти и/или услуги с криптоактиви в ЕС:

  • Съвместно предупреждение на ЕНО за потребителите относно рисковете от инвестиране в криптоактиви (тук)
  • Изявление на ESMA относно инвестиционни посредници, предлагащи нерегулирани продукти или услуги, което включва информация за това как да се намалят рисковете (тук)
  • Декларация на ESMA относно пасивната свобода за предоставянето на услуги, т.е. по изрична инициатива на клиента съгласно чл. 42 на MiFID II (тук)

Подробна информация относно преходния период и прилагането на Регламента за MiCA можете да намерите тук.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1114 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 2023 година относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937