Комисията за финансов надзор определи 11 инвестиционни посредници да прилагат опростени изисквания съгласно ЗВПКИИП

На свое заседание на 03.08.2023 г., КФН определи да бъдат приложени опростени изисквания спрямо инвестиционни посредници и институции по чл. 1, ал. 1, т. 3–9 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП) при изготвяне на плановете за възстановяване, съответно за преструктуриране, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 от същия Закон спрямо следните инвестиционните посредници:

 1. „Де Ново“ ЕАД
 2. „Аларик Секюритис“ ООД
 3. „Загора Финакорп“ АД
 4. „Фактори“ АД
 5. „Варчев Финанс“ ЕООД
 6. „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД
 7. „АБВ Инвестиции“ ЕООД
 8. „Кепитъл Инвест“ АД
 9. „ЮГ Маркет“ ЕАД
 10. „Ъп Тренд“ ЕООД
 11. „Евър Файненшъл“ АД

Прегледът и актуализацията на плановете за възстановяване, изготвяни от горецитираните ИП, може да бъде извършван на по-дълъг период, отколкото е предвидено в закона, но най-малко веднъж на две години.

Въпреки определения двугодишен период, плановете за възстановяване трябва да бъдат преразгледани и актуализирани непосредствено след настъпване на някое от следните събития: промяна в правната форма, в структурата на управление или организационната структура, в стопанската дейност на инвестиционния посредник или финансовото състояние, която може да окаже съществено влияние върху плана за възстановяване/ преструктуриране или да наложи промяна в него.