Решения от заседание на 21.03.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано предложение от „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, за обратно изкупуване на собствени акции чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД от акционерите на дружеството при условията и по реда на търгово предлагане.

2. Одобрява Димитър Бончев, Деян Борисов и Петя Кръстева за членове на съвета на директорите на „Дебитум инвест“ АДСИЦ.

3. Одобрява представените промени в устава на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Одобрява замяната на „Кей Би Си Банк България” ЕАД с „Банка ДСК“ АД като банка-депозитар на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца.

5. Издава одобрение на „Гленмоор Кепитал“ АДСИЦ, гр. Варна, на изменения и допълнения в договор с трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

6. Вписва „Партнърс Груп БГ“ ООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

7. Освобождава за 2023 г. „ЕЛ БАТ“ АД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

8. Изпраща писмо до„ВИРТУС АДВАЙЗОРИ“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на Република Италия.