Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов откри първата работна среща, посветена на корпоративното управление

На 30 май Националната комисия по корпоративно управление (НККУ), с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската фондова борса (БФБ) и Комисията за финансов надзор (КФН) организира първата работна среща, посветена на Принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и промените в Националния кодекс за корпоративно управление. На събитието, на което присъстваха представители на инвестиционната общност, се постави началото на дискусия, с оглед значимостта на корпоративното управление в компаниите, за да бъдат стабилни и утвърдени на българския и международен капиталов пазар.

Принципите за корпоративно управление на ОИСР дават и насоки за регулаторите, фондовите борси, дружествата и инвеститорите, с цел да бъде подобрена правната, регулаторната и институционалната рамка за корпоративно управление.

bojko-atanasov
Г-н Бойко Атанасов

Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов откри професионалния форум с думите: „Корпоративното управление е в основата на успешния и устойчив бизнес. То не само определя рамките, в които оперираме, но и установява принципите на етика, прозрачност и отчетност, които са критично важни за доверието и дългосрочния успех на всяка организация. В този все по-взаимосвързан свят регулаторите, компаниите, инвеститорите и заинтересованите страни се нуждаят от доверие и от споделено разбиране за доброто корпоративно управление. Днес, когато промените са постоянни, а предизвикателствата – многобройни, доброто корпоративно управление се превръща в незаменим инструмент за справяне с несигурността и изграждане на стабилна основа за растеж и иновации.

Комисията за финансов надзор, заедно с Националната комисия по корпоративно управление и Българската фондова борса, ще продължи да бъде основоположник на инициативите в полза на корпоративното управление за устойчиво развитие, съобразно и с общата ни цел – присъединяването на България към ОИСР“.

petya-hantova
Г-жа Петя Хантова

Срещата продължи с представяне ролята на регулатора при прилагането на Принципите за корпоративно управление от г-жа Петя Хантова – директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН. Тя акцентира на значението на принципите и направи обзор на правната рамка, на задължението за разкриване на регулирана информация, на декларацията за корпоративно управление и на нефинансовото докладване, правата на акционерите и изискванията към свикването и провеждане на общото събрание на акционерите, като завърши с надзорните правомощия на Комисията по отношение на тях.

Изводи от последния мониторингов доклад на НККУ презентира г-жа Даниела Пеева – председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), а Националният кодекс за корпоративно управление, през призмата на принципите на ОИСР, бе разгледан от проф. д.ик.н. Бистра Боева. Срещата приключи с дискусионни панели, модерирани от доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на БФБ.

Комисията за финансов надзор, като регулатор на небанковия финансов сектор в страната, възприема и принципите на ОИСР, и промените в Кодекса, като изключително важни за жизнеспособността на дружествата и съвместимостта им с глобалната бизнес среда. Те са компас за утвърждаване на най-добрите практики на корпоративно управление и полагат обща основа, която е съществена за поддържането на стабилни стандарти за корпоративно управление. В тази връзка те играят ключова роля за укрепване на икономическото развитие, като допринасят за ефективния надзор и разумното разпределение на ресурсите.

Ръководени от Принципите за корпоративно управление, съвместните усилия на регулатора, НККУ и нейните членове и сътрудничеството между тях, са в основата на осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на капиталовия пазар, което от своя страна е предпоставка за неговото развитие.

Срещата, посветена на Принципите на ОИСР и промените в Националния кодекс за корпоративно управление, е първата от поредицата интеракции, които са планирани да се осъществят между организациите и емитентите на БФБ. Следващата такава е предвидена на 06 юни от 16:00 ч., в сградата на АИКБ. При интерес за участие, можете да получите повече информация на press@fsc.bg.

Комисията за финансов надзор взе участие в международната конференция „Корпоративно управление и декарбонизация“

На 7 юли Националната комисия по корпоративно управление (НККУ), съвместно с Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в България, проведе международната конференция „Корпоративно управление и декарбонизация“. Събитието, посветено на устойчивите инвестиции, регулациите в сферата, новите ангажименти и предизвикателства пред корпоративните бордове, ESG оценката на компаниите и капиталовите пазари, бе официално открито от министъра на енергетиката на Република България – г-н Румен Радев и от г-жа Даниела Пеева – председател на НККУ.

Лектори и панелисти в конференцията бяха 17 представители на различни международни организации и компании, на регулаторните органи в България и Европа, сред които и Комисията за финансов надзор (КФН). Основните насоки бяха поставени от г-жа Фианна Джордан – водещ експерт в „Организация за икономическо сътрудничество и развитие“ (ОИСР), която представи актуализираните принципи на ОИСР за корпоративно управление.

В панелната дискусия „Спазвай правилата и се конкурирай успешно“, с акцент върху ролята на регулаторната рамка за устойчивост, участие взеха д-р Неда Мужо – Началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“ в КФН, Флорънс Биндел – генерален секретар на EuropeanIssuers и Евгения Кючукова-Троанска – представител на Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG).

Лектори
Лилия Горанова, Неда Мужо, Флорънс Биндел и Евгения Кючукова – Троанска (от ляво на дясно)

Д-р Мужо коментира регулациите на европейско и национално ниво, как компаниите могат да подобрят своите корпоративни структури и бордове, за да могат едновременно да отговарят на изискванията за устойчивост, но и да използват тези изисквания като конкурентно предимство: „От около 5 години, в Европейския съюз (ЕС) се налагат политиките на устойчивият начин на правене на бизнес. Тези политики се въвеждат посредством въвеждането на регулации и всяка голяма компания, която не адаптира бизнес моделите си, съгласно новите стандарти за екологично и социално въздействие и добро корпоративно управление, ще бъде подложена на санкции. Постепенно се въвеждат т.нар. ESG стандарти, като от началото на 2024 г. приблизително 50 000 компании в ЕС ще трябва да докладват доколко покриват определени ESG изисквания. Всяка страна, включително България ще определи национални компетентни органи, които ще следят за навременното подаване на изискуемите доклади за точността на данните, които са оповестени в тях“.

До настоящия момент в България се прилага Директивата за оповестяването на нефинансова информация (NFRD – Non Financial Reporting Directive), като изискванията й са транспонирани в българския „Закон за счетоводството“. Големите предприятия от обществен интерес и които към края на всяка отчетна година надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души, задължително трябва да включват в доклада за дейността си, или като отделен документ нефинансова декларация, в която се оповестява информацията, изисквана от NFRD. Това се отнася и за всеки емитент на ценни книжа, а КФН е компетентният орган, който следи за спазването на тези оповестявания, по отношение на всички листнати на борсата компании в България.

По време на панела стана ясно, че ESG докладите ще бъдат част от годишните финансови отчети на компаниите, които ще бъдат проверявани, одитирани и заверявани от лицензирани одитори.

Бе обсъдено още, че до края на 2023 г. се очаква ЕС да уточни кои ще са институциите, които ще следят за подаването на ESG доклади и за коректността на данните в тях, като е много вероятно по отношение на листнатите компании, това да бъдат националните компетентни органи, включително Комисията за финансов надзор.

Конференцията допринесе за обмен на знания и мнения на специалисти от различни държави и сектори на икономиката. По безспорен начин бе доказана ролята и възможността, чрез ориентирано към устойчивост корпоративно управление, да бъдат решавани въпросите с прехода към въглеродно неутрална икономика на отделните компании. Комисията за финансов надзор ще очаква всички те да следват европейските ESG регламенти и да изготвят отчетите си в съответствие с изискванията и най-добрата европейска практика.

Запис на събитието може да гледате на линк:  https://www.youtube.com/watch?v=-t61Ad-odBM